Om drift och underhåll

Coromatics service och serviceorganisation består av specialutbildade tekniker inom varje kompetensområde som behövs för att driva en anläggning utan avbrott. Eftersom serviceverksamheten bedrivs rikstäckande, kan våra kunder lita på att vi alltid kan ha rätt tekniker på plats inom en garanterad inställelsetid för att trygga driftmiljön.


Coromatic driftsäkerhetsavtal

Varje år servar vi 1000-tals anläggningar i Sverige i förebyggande syfte. Dessutom är samma tekniker, partners och specialister involverade när vi bygger och driftsätter 100-tals nya anläggningar årligen. Att hålla anläggningar i gång är vad vi gör. Varje dag.

Självklart är samtliga tekniker utbildade för att hantera anläggningar i kritiska miljöer och har de senaste certifieringarna på våra leverantörers olika produkter. Vi kan, i samverkan med vårt nätverk av partners, ta ett löpande helhetsansvar för att våra kunders kritiska anläggningar ska drivas utan avbrott.

Men våra specialister kan även komma in för att analysera och definiera ett specifikt problem och ta fram en lösning för just detta. Serviceverksamheten bedrivs rikstäckande från våra kontor i Bromma, Tullinge, Göteborg, Malmö, Kalmar, Norrköping, Halmstad, Östersund och Piteå.

Ordning och reda i servicedokumentationen

Vi förstår att det för dig som kund är viktigt att alla ärenden och serviceaktiviteter i dina kritiska anläggningar koordineras och dokumenteras. Därför sker all kommunikation och återkoppling med dig via våra servicekoordinatorer. Som kund ska det vara enkelt att få tillgång till utförda och planerade aktiviteter ur vårt servicesystem, tillsammans med all annan information om anläggningen.

020-45 05 05 — ett servicenummer — många kontakter


Via vårt servicenummer (Singel Point of Contact, SPOC) kommer du snabbt och enkelt i kontakt med vår serviceorganisation, oavsett när på dygnet du behöver hjälp. Ett enda samtal löser dina problem och tar hand om alla produkter och funktioner som ingår i din anläggning.

Förebyggande service

För att förebygga driftstörningar och upprätthålla en verksamhet utan avbrott, kan Coromatic se till att kundens driftsmiljö underhålls och servas genom regelbundna och schemalagda aktiviteter.

Förebyggande service av alla funktioner som ingår i anläggningen utförs regelbundet av våra tekniker inom varje funktionsområde. Vi genomför servicebesök med olika nivåer beroende på funktion och anläggning, och i enlighet med gällande lagar och förordningar. Serviceschemat indikerar när du som kund kan förvänta dig besök av våra tekniker. Efter utförd service lämnas en serviceorder i vårt servicesystem.

Tekniker på plats

Årsöversyn är Coromatics tjänst för en årlig total översyn av en kritisk anläggning. Vid detta tillfälle går vi igenom anläggningens allmänna tillstånd och tittar på exempelvis förändringar, belastningar, värden och temperatur. Besöket resulterar i en skriftlig rapport och handlingsplan samt rekommendationer på åtgärder och förändringar.

Termografering

Genom att ta en värmebild av din anläggning kan vi tydligt se hur värmen flödar i den. Termografering gör det möjligt att upptäcka felkällor innan de bli till incidenter. På ett mycket tidigt stadium kan vi identifiera felkällor i anläggningen och dess delar, såsom ställverk och klimataggregat.

Kvalificerad datorhallstädning

För att behålla en ren och sund miljö, inte minst för känslig utrustning, måste datahallar städas. Vi erbjuder detta med hjälp av speciellt utbildad personal. Vi är vana att städa kritiska utrymmen, som just datahallar, och känner till de speciella krav som de ställer.

Justeringsarbeten

Vid varje servicetillfälle kontrollerar vi förändrade förhållanden i anläggningen och utför nödvändiga justeringar. Våra servicetekniker genomför vissa justeringsarbeten i samband med service och rapporterar och rådgör med dig som kund om större förändringar skulle bli nödvändiga.

En försäkring för hög tillgänglighet

Genom ett driftsäkerhetsavtal med Coromatic får du som kund kontinuerligt underhåll av din kritiska driftmiljö, utifrån era specifika förutsättningar och krav, och en garanterad inställelsetid för när en tekniker ska vara på plats.

Tillsammans arbetar vi fram ett avtal där era krav på tillgänglighet, ekonomi och typ av anläggning blir avgörande faktorer för vilken nivå av service som passar allra bäst för ert totalbehov.Kontakta oss

Samtycke