Rådgivning

Digitaliseringen utmanar traditionella affärsmodeller och gör saker möjliga som man tidigare bara kunde drömma om. Men digitaliseringen ställer även helt nya krav på infrastrukturen, där till synes basala saker som kraftförsörjning och datakommunikation blir helt avgörande för att överhuvudtaget kunna driva verksamheten. Företag måste fungera 24/7 och ledningen måste ha tillgång till rätt information, var som helst och när som helst.


Coromatic critical facilites advisory

Rådgivning till en komplex och strategisk verksamhet

Det blir allt mer komplext att investera i verksamhetskritiska anläggningar, och infrastrukturen blir i högsta grad en strategisk fråga.

Oavsett om ett företag planerar att bygga ett nytt huvudkontor eller fabrik, eller om en befintlig anläggning ska renoveras, så måste det redan i designfasen säkerställas att anläggningen kan drivas utan avbrott. Det är här som Coromatics strategiska rådgivare, spelar en viktig roll.

Hos många företag finns det stora brister kring styrning och kontroll av verksamhetskritiska anläggningar. Enbart i Norden sker det dagligen mer än ett driftavbrott i timmen i affärskritiska anläggningar.

På Coromatic tar vi detta på väldigt stort allvar. Vi är helt fokuserade på att hjälpa företagens ledning med strategisk rådgivning kring hur de ska hantera sina verksamhetskritiska anläggningar.


Coromatics konsulttjänster spelar en viktig roll när ett nytt huvudkontor eller en ny produktionsanläggning skall byggas. Det är kritiskt att redan på ritningsstadiet säkerställa att byggnaden är optimerad för att fungera utan avbrott.

Business Impact Analysis (BIA)

Prioritera era anläggningar ur ett affärskritiskt perspektiv genom att genomföra konsekvensanalyser – Business Impact Analyses (BIA). Hur skulle verksamheten påverkas om avbrott påverkar affärsprocesserna och vad kan ni göra för att undvika störningar framöver? Coromatic förser ledningen med en heatmap och tydliga rekommendationer om vilka områden man bör prioritera. En uppdaterad konsekvensanalys ger stöd till strategiskt beslutsfattande och prioriteringar.

Framtagande av business case

Investeringar i verksamhetskritiska anläggningar kräver lämpliga ekonomiska beräkningar som underlag för sunda affärsbeslut. De business case som tas fram av Coromatic ligger i linje med era affärsmål och gör det möjligt för ledningen att bedöma dessa på samma grund som övriga investeringar.

Benchmarking-tjänster

Med hjälp av vår unika benchmarking-databas och våra marknadsledande undersökningar kan våra kunder se över flertalet aspekter av sin verksamhet . Jämförelserna görs med över 500 organisationer med huvudkontor i fler än 10 olika länder. Analysen kan göras per bransch, land, företagsstorlek osv.

Site-urval

Investeringar i viktiga anläggningar får stor betydelse för återhämtningsförmågan för företagets drift. De kan också innebära stor påverkan på externa intressenter. Coromatic gör globala urval av anläggningar samtidigt som vi självklart skyddar kundernas identitet och iakttar sekretess där så krävs.

Teknisk revision

Den tekniska revisionen identifierar potentiella risker i den fysiska miljön och driften och bygger på god praxis för sådan revision. Revisionsrapporten innehåller rekommendationer kring lämplig nivå på återhämtningsförmågan för anläggningen samt möjliga vägar för att nå dit.

Servicenivåavtal (SLA)

Säkerställer ledningskontroll av prestanda och kostnader genom att etablera mätbara servicenivåavtal (SLA:er) för driften av viktiga anläggningar. Behåll er ledningskontroll genom regelbundna SLA-revisioner utförda av Coromatic.

Flytt av operativ drift (outsourcning)

En flytt av anläggningsdrift kan handla om outsourcing, insourcing eller byte av tjänsteleverantör. Coromatic planlägger, genomför och kvalitetssäkrar flytten genom att täcka in områden som teammobilisering, tillgångar, gränslista, integrering av kunder i processen, roller och ansvar samt dokumentation.

Prestandaförbättringar

Det är en utmaning för de flesta organisationer att genomföra ett prestandaförbättringsprogram för sina viktiga anläggningar. För att uppnå ledningens mål måste flera intressenter samarbeta samtidigt som de fortsätter att driva sina separata verksamheter. Dessa intressenter är vanligen aktörer från IT, RE och FM samt ibland tredjepartsleverantörer.

Coromatic planlägger, genomför och kvalitetssäkrar prestandaförbättringen genom både långsiktiga och kortsiktiga vinster samtidigt som man gör kostnadsprioriteringar för att täppa till gapet mellan den aktuella situationen och ledningens krav på önskad framtida situation.

Kostnadsbesparingar

Det kan vara en utmaning för organisationer att genomföra kostnadsbesparingar för viktiga anläggningar på ett effektivt sätt. För att uppnå ledningens mål måste flera intressenter samarbeta samtidigt som man bibehåller den separata verksamheten. Dessa intressenter är vanligen aktörer som IT, RE och FM.

Coromatic planlägger, genomför och kvalitetssäkrar prestandaförbättringen genom att sätta upp mätbara ekonomiska mål, identifiera kostnadsdrivande faktorer samt att säkerställa långsiktiga och kortsiktiga vinster. Häri ingår full livscykelhantering, processer och tillgångar. Hantering av mindre effektiv utrustning eller utrustning som nått slutet av sin livslängd (EOL). Denna tjänst kan också flytten av kostnader från CAPEX till OPEX.

Implementering och övervakning av rätt nyckeltal (KPI:er) är ett effektivt sätt att få kontroll över verksamheten. Nyckeltalen ger ledningen en grund för utvärdering, analys och optimering av driften. Behåll er ledningskontroll genom regelbundna KPI-revisioner som utförs av Coromatic.

Utbildning för katastrofåterställning (Disaster Recovery Training)

Beroende på påverkan på verksamheten ska alla viktiga anläggningar ha en lämplig incidentberedskap. Katastrofåterställning (DR, Disaster Recovery) innefattar inte bara kontinuitetsplanering (BCP, Business Continuity Planning) och återställningsplanering (BRP, Business Recovery Planning). Det innefattar också utbildning för att säkerställa denna beredskap.

Själva syftet med utbildningen är att bibehålla återhämtningsförmågan i organisationen genom regelbunden träning. Utan utbildning är planerna inte förankrade i verkligheten, medan regelbunden utbildning säkrar driften av kritiska anläggningar i händelse av katastrof.

Efterlevnadstjänster – Compliance services

Efterlevnad innebär att man säkerställer att verksamheten bedrivs enligt olika branschregler, lagar och interna policyer och riktlinjer. Genom att genomföra efterlevnadsrevisioner ger Coromatic ledningen en oberoende bekräftelse på vilken nivå av efterlevnad man ligger på i förhållande till överenskomna regelverk. Rapporten inkluderar rekommendationer på förbättringar och ger ledningen underlag för sitt beslutsfattande.

Tjänster för verksamhetens kontinuitet

Beroende på påverkan på verksamheten ska alla viktiga anläggningar ha en lämplig beredskap och kapacitet att lösa eller eskalera incidenter. Katastrofåterställning (DR, Disaster Recovery) börjar med att man fastställer kontinuitetsplanering (BCP, Business Continuity Planning) och återställningsplanering (BRP, Business Recovery Planning). Det innefattar också utbildning för att säkerställa denna beredskap. Planerna ska anpassas och förbättras i samband med förändrade förhållanden, men också i samband med schemalagda formella revisioner.

Hantering av anläggningsportföljen

Portföljhantering av viktiga anläggningar kräver en fullständig bild av hur centrala företagets anläggningar är för verksamheten, vilka investeringar och avyttring av tillgångar som görs, energieffektivitet, ekonomiska och tekniska driftresultat samt återhämtningsförmåga för anläggningarna.

Den portföljansvariga säkerställer att portföljen har en balanserad mix för att förverkliga gemensamma ledningens mål genom att anpassa dem till relevanta intressenter. Dessa intressenter är vanligen aktörer som IT, RE och FM.


Kontakta oss

Samtycke