Risk Management

Risker (sk. Risk management) ska hanteras för att förebygga och undvika driftproblem. Det rör såväl digitala som fysiska risker. Dock finns en mängd andra risker. Inom infrastruktur är det inte sällan generationsväxlingar eller anläggningens skick som kan medföra att det är svårt att leva upp till standarder.

Hur skulle verksamheten påverkas om avbrott påverkar affärsprocesserna och vad kan göras för att förebygga framtida störningar? Coromatic hjälper till att identifiera riskområden och ger rekommendationer om vilka områden som bör prioriteras för att bibehålla affärsverksamheten.

Business Impact Analysis (BIA)

Prioritera era anläggningar ur ett affärskritiskt perspektiv genom att genomföra konsekvensanalyser – Business Impact Analyses (BIA). Hur skulle verksamheten påverkas om avbrott påverkar affärsprocesserna och vad kan göras för att undvika störningar framöver? Coromatic förser ledningen med en heatmap och tydliga rekommendationer vilka områden som bör prioriteras. En uppdaterad konsekvensanalys ger stöd till strategiskt beslutsfattande och prioriteringar.

Riskanalys

Prioritera verksamhetskritisk infrastruktur från ett riskperspektiv genom att genomföra en riskanalys. Hur stor är affärspåverkan vid olika typer av avbrott och vad behöver göras för att undvika dessa i framtiden? Riskanalysen ger ledningen svar på frågor om klassificering av risker och sannolikheten för att händelser inträffar. En uppdaterad riskanalys stöder strategiska processer och beslutsfattande genom ett bra underlag och ger svar på prioriteringsfrågor.

Tjänster för verksamhetens kontinuitet

Lämplig beredskap och kapacitet att lösa eller eskalera incidenter ska baseras på påverkan på verksamheten. Alla viktiga anläggningar ska ha en plan för väntade och oväntade händelser. Katastrofåterställning (DR, Disaster Recovery) börjar med att man fastställer kontinuitetsplanering (BCP, Business Continuity Planning) och återställningsplanering (BRP, Business Recovery Planning). Det innefattar också utbildning för att säkerställa denna beredskap. Planerna ska anpassas och förbättras i samband med förändrade förhållanden, men också i samband med schemalagda formella revisioner.

Teknisk revision

Den tekniska revisionen identifierar potentiella risker i den fysiska miljön och driften. Den bygger på god praxis för sådan revision. Revisionsrapporten innehåller rekommendationer kring lämplig nivå på anläggningens motståndskraft samt möjliga vägar för att nå dit.

Efterlevnad (Compliance)

Compliance omfattar ansträngningar för att säkerställa att affärsverksamheten följer lagar och regler, säkerhetskrav, är robust och tålig, följer branschbestämmelser samt interna policyer och riktlinjer. Genom att utföra en granskning mot definierade normer kan Coromatic ge ledningen en oberoende granskning av överensstämmelsen enligt överenskomna ramar. Rapporten innehåller rekommendationer för förbättringar och fungerar som stöd i ledningens beslutsfattande.

Energikartläggning

Coromatic följer EU:s direktiv om energikartläggning i stora företag (EDD 2012/27/EU), som har implementerats som lokal lag i alla medlemsländer. Lagen fastställer att stora företag är skyldiga att genomföra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Energikartläggningen ger svar på hur mycket energi som årligen förbrukas och används för att driva verksamheten. Den ger också förslag på kostnadseffektiva åtgärder som ledningen kan vidta för att sänka energiförbrukningen och investeringar för dessa. Det leder till att kunden kan förbättra energieffektiviteten. Rapporten produceras enligt direktivet och rapporteras till berörd myndighet.


Kontakta oss

Samtycke