Service

Coromatics service och serviceorganisation består av specialutbildade tekniker inom varje kompetensområde som behövs för att driva en anläggning utan avbrott. Eftersom serviceverksamheten bedrivs rikstäckande, kan våra kunder lita på att vi alltid kan ha rätt tekniker på plats inom en garanterad inställelsetid för att trygga driftmiljön.


Coromatic service

Varje år servar vi nästan 1 650 anläggningar i Sverige i förebyggande syfte. Dessutom är samma tekniker, partners och specialister involverade när vi bygger och driftsätter ungefär 160 nya anläggningar årligen. Att hålla anläggningar i gång är vad vi gör. Varje dag.

Självklart är samtliga tekniker utbildade för att hantera anläggningar i kritiska miljöer och har de senaste certifieringarna på våra leverantörers olika produkter. Vi kan, i samverkan med vårt nätverk av partners, ta ett löpande helhetsansvar för att våra kunders kritiska anläggningar ska drivas utan avbrott.

Men våra specialister kan även komma in för att analysera och definiera ett specifikt problem och ta fram en lösning för just detta. Serviceverksamheten bedrivs rikstäckande från våra kontor i Bromma, Tullinge, Göteborg, Malmö, Kalmar, Norrköping, Halmstad, Östersund och Piteå.

Ordning och reda, enkelt och tydligt

Vi förstår att det för dig som kund är viktigt att alla ärenden och serviceaktiviteter i dina kritiska anläggningar koordineras och dokumenteras. Därför sker all kommunikation och återkoppling med dig via våra servicekoordinatorer. Som kund ska det vara enkelt att få tillgång till utförda och planerade aktiviteter ur vårt servicesystem, tillsammans med all annan information om anläggningen.

020-450 505 — ett servicenummer — många kontakter
Via vårt servicenummer (Singel Point of Contact, SPOC) kommer du snabbt och enkelt i kontakt med vår serviceorganisation, oavsett när på dygnet du behöver hjälp. Ett enda samtal löser dina problem och tar hand om alla produkter och funktioner som ingår i din anläggning.


Central serviceprocess Coromatic

Miljö och miljöpåverkan

I alla våra serviceaktiviteter arbetar vi i enlighet med vår Miljöpolicy och våra Miljömål för att på ett effektivt sätt minimera miljöpåverkan. Det innebär att vi använder miljöanpassade produkter, verkar för att alla transporter sker på ett för miljön gynnsamt sätt, återvinner allt material på ett miljöeffektivt sätt och att vi följer miljödebatten för att kunna öka vårt kunnande och bli ännu bättre. Detta i kombination med att vi informerar och utbildar våra tekniker i miljöfrågor.

Helheten är viktig

Coromatics styrka är kunskapen om helheten. Ingen anläggning är starkare än dess svagaste länk. Vår erfarenhet från hur man designar och bygger anläggningar till hur dessa skall servas och underhållas över tiden är vår styrka till våra kunders fördel.

Förebyggande service

Coromatic verkar för att kundens driftsmiljö underhålls och servas genom regelbundna och schemalagda aktiviteter för att förebygga eventuella driftstörningar. Förebyggande service av anläggningens ingående funktioner utförs regelbundet av våra tekniker inom varje funktionsområde.

Servicebesök med varierande insatser beroende på funktion, anläggningsstruktur och i enlighet med gällande lagar och förordningar. Ett serviceschema indikerar när ni kan förvänta er besök av våra tekniker och efter utförd service meddelas det att det finns en servicerapport i vårt servicesystem.

En försäkring för hög tillgänglighet

Genom ett driftsäkerhetsavtal med Coromatic får ni en försäkran om kontinuerligt underhåll av er driftmiljö och en garanterad inställelsetid när en tekniker skall vara på plats. När vi tar fram ett avtal så tar vi hänsyn till era specifika behov. Era krav på tillgänglighet, ekonomi och typ av anläggning är avgörande faktorer för vilken nivå av service som skall tillämpas.

Justeringsarbeten

Vid varje servicetillfälle kontrollerar vi förändrade förhållanden i anläggningen och utför nödvändiga justeringar. Våra servicetekniker genomför vissa justeringsarbeten i samband med service och rapporterar och rådgör med dig som kund om större förändringar skulle bli nödvändiga.

Tekniker på plats

Vid eventuella fel eller driftstörningar kan servicetekniker tillkallas. Det kan ske automatiskt via larm från larmanläggningen eller av er driftspersonal. Dygnet runt – året om – finns en servicetekniker på plats för åtgärd enligt avtalad servicenivå.

En del av våra kompletterande tjänster

Energioptimering

Kraven på energieffektivitet och minskad miljöpåverkan är stora frågor i samband med drift av tex datorhallar. Vi kan bidra med information och rådgivning i dessa frågor och genom väldefinierade aktiviteter optimera anläggningar för minskad miljöpåverkan och minska driftkostnaderna.

Årsöversyn

Årligen kan en total översyn av anläggningen utföras. Vid detta tillfälle går vi igenom anläggningens allmänna tillstånd gällande förändringar, belastningar, värden, temperatur m.m. Besöket medför en skriftlig rapport och handlingsplan samt rekommendationer på åtgärder och förändringar.

Termografering

Upptäck el-relaterade felkällor innan de bli till incidenter. Med hjälp av termografering av ingående delar som ställverk, klimataggregat, batterier m.m. kan felkällor upptäckas på ett mycket tidigt stadium. Termografering är en beröringsfri service som kan göras utan att anläggningens drift påverkas.

Kvalificerad teknisk städning

För att behålla en ren och säker miljö bör datorhallar och andra teknikutrymmen hållas rena. Städningen utförs av speciellt utbildad personal som är vana att städa känsliga utrymmen så som datorhallar och andra tekniska utrymmen.

Service av brytare

Brytare i ställverk behöver kontrolleras och motioneras med jämna mellanrum. Vi kontrollera så att inställningsvärdena stämmer, att de löser ut vid rätt tillfälle vid rätt strömmar och med rätt tidsfördröjning.