Energikartläggningar

Energikartläggningar
EU:s direktiv om energikartläggningar i stora företag (EDD 2012/27/EU), som har implementeras som lokal lag i alla medlemsländer, fastställer att stora företag är skyldiga att genomföra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.
Energikartläggningen ger svar på hur mycket energi som årligen förbrukas och används för att driva verksamheten. Energikartläggningen ger också förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företagen kan vidta för att sänka energiförbrukningen och kostnader för denna och därmed förbättra energieffektiviteten.

Energioptimering
Det finns flera olika nyckeltal för att mäta energieffektivitet och miljöpåverkan, som PUE (Power Usage Effectiveness, effektivitet vid användning av el), WUE (Water Usage Effectiveness, effektivitet vid användning av vatten) eller CUE (Carbon Usage Effectiveness, effektivitet vid användning av koldioxid). Vår utgångspunkt är den totala energianvändningen för verksamhetens drift där vi identifierar kostnadsdrivande faktorer och optimeringsmöjligheter snarare än att välja ut ett enskilt nyckeltal på förhand. Om vi måste välja ett enda nyckeltal är det NZE (Net Zero Energy Efficiency, nollenergieffektivitet), ett nyckeltal som beaktar alla energiflöden i verksamheten. Med vår strategi får ni ett tydligt business case som säkerställer relevanta åtgärder och ger mätbara nyckeltal för att sänkaenergikostnaderna. Coromatic stöder Europeiska unionens Code of Conduct för datacenter och har hjälpt kunder att bli certifierade enligt denna.

Energiåtervinning
Många kritiska anläggningar genererar överskottsvärme vid driften; det kan handla om fabriksanläggningar och kraftverk men också sjukhus och universitet. Värmeåtervinning innebär att vi identifierar sätt att använda energi som annars skulle vara bortkastad genom att leda den vidare till andra system där värmebehov finns och därmed ge en inkomstkälla till kunden. När det gäller kritiska anläggningar ökar lösningen avsevärt effektiviteten och minskar därmed energikostnaderna och miljöpåverkan på samma gång, vilket ofta ingår som en del i våra kunders åtagande att införliva socialt ansvar i sin verksamhet (CSR, Corporate Social Responsibility).

Energiuppföljning
Implementering och övervakning av nyckeltal (KPI:er) för energianvändning är ett effektivt sätt att få kontroll över verksamhetens elförbrukning. Genom a övervakningsverktyget skapas en överblick över energiflöden som kan användasför utvärdering, analys och optimering av driften, eftersom data samlas in och struktureras på ett meningsfullt sätt. Behåll er kontroll genom regelbunden övervakning och regelbundna driftrapporter för energihanteringsprojekten som utförs av Coromatic.

Kontakta oss

Coromatics Critical Facility Advisory Team erbjuder Energy Efficiency Audit enligt EUs energioptimeringsdirektiv. CFA-teamet erbjuder också rådgivning energioptimering, energiåtervinning och energiövervakning.

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.