Blogg: Kontroll över datacentrets mående viktigare i tuffa tider

Som så mycket annat påverkas också datacenterdriften av det rådande omvärldsläget. Krig i närområdet, skenande energikostnader, komponentbrist och ökade miljökrav är bara några av orosmolnen.

Omvärldsfaktorerna gör att vi som jobbar med tjänster kring service och underhåll för datacenter nu ser ett ökande intresse från kunderna att gå till botten med hur datacentren faktiskt mår. I mina möten frågar de sig allt oftare: Hur mycket energi förbrukar vårt datacenter och hur grönt är det? Vilket PUE-tal har vi? Har vi på IT-avdelningen den kvalitetssäkring som vår verksamhet kräver av oss? Är vi tillräckligt proaktiva i vårt arbete med datacenterdriften? Hur nära max utnyttjar vi utrustningen och när behöver vi utöka kapaciteten? Hur länge till håller utrustningen?

Ofta är denna information svår att få tag i och spridd över olika platser, apparater eller system. När den alls går att hitta är den är sällan sammanställd på ett lättillgängligt sätt. Det är heller inte ovanligt att energiförbrukningen, som är den enskilt största kostnadsposten i datacentret, endast stäms av på själva elräkningen.

Det är därför både positivt och välmotiverat att fler nu vill skaffa sig en bra bild över hur datacentret egentligen mår. Det handlar om att skapa datadrivna beslutsunderlag och agera på dem. Utan spaning – ingen aning, helt enkelt. Så hur börjar du då arbeta mer datadrivet med ditt datacenter? Vi brukar tala om en trestegsraket; skaffa kontroll – tolka informationen – agera och förbättra.

Skaffa kontroll

Första steget handlar just om att skaffa sig kontroll. Att bekräfta utgångsläget. Här gäller det att sammanställa och visualisera data och presentera den på ett sätt så att avvikelser blir tydliga.

Vi på Coromatic har genom åren hjälpt många kunder att skaffa sig mer koll. Det senaste exemplet är det proaktiva titt- och analysverktyget i den nya tjänsten Operation Center.

Den klart vanligaste iakttagelsen är att datacentret förbrukar mer el än man både tror och önskar. Det beror oftast på tre faktorer;

  1. Gammal utrustning som drar mycket energi
  2. Att kylningen inte är optimerad. Datacentret använder antingen för mycket eller för lite kyla
  3. Datacentret har för stor kostym. Man har köpt på sig mer utrustningen än man faktiskt behöver och den drar energi i onödan

Tolka informationen

Steg två i det datadrivna förhållningssättet är att tolka informationen. Det räcker förstås inte med att samla in exakta realtidsdata om du inte förstår vad den betyder. Är ett kapacitetsutnyttjande på 80 % ett högt eller lågt värde? Kräver driftlarmet en omedelbar uttryckning, eller kan åtgärder vänta? Borde du oroa dig över att temperaturen varierar så mycket?

Även om IT-avdelningen är proffs på IT, kan det behövas expertkunskap inom exempelvis kyla, datacenterdesign eller energieffektivisering för att kunna sätta siffrorna i ett sammanhang. Vi på Coromatic möter många olika anläggningar och har bra koll på vad som är rimliga referensvärden. I den nya tjänsten Operation Center har nu vi systematiserat och automatiserat både inhämtning av data och tolkning av hur den förhåller sig till olika benchmark-värden.

Agera och förbättra

Steg tre handlar om att agera på informationen. Att arbeta med ständiga förbättringar i datacentret utifrån datadrivna beslutsunderlag. Då kan man ta både mer välinformerade och planerade beslut och genomföra smartare och mer proaktiva underhållsinsatser. När är bäst att byta ut utrustningen? Vilka underhållsåtgärder ska prioriteras i år? När börjar vi närma oss maxkapaciteten i anläggningen utifrån nuvarande expansionstakt?

Jag kan bara konstatera att omvärldsläget gör det viktigare än någonsin att skaffa sig koll. ”Det har ju funkat hittills” är inget hållbart argument i en värld med energikris, inflation och kommande miljökrav.

Michael Murica, Account Manager, Coromatic Services