Undvik driftproblem med riskhantering och riskanalys

Undvik driftproblem med riskhantering och riskanalys

Riskhantering utförs för att förebygga och undvika driftproblem. Det rör såväl digitala som fysiska risker. Hur skulle verksamheten påverkas om avbrott påverkar affärsprocesserna och vad kan göras för att förebygga framtida störningar? Coromatic hjälper till att identifiera riskområden och ger rekommendationer om vilka områden som bör prioriteras för att bibehålla affärsverksamheten.

Konsekvensanalys, en del av riskhantering

Konsekvensanalys som en del av en riskhantering hjälper till att prioritera era anläggningar ur ett affärskritiskt perspektiv, även kallat Business Impact Analyses (BIA). Efter genomförd konsekvensanalys förser Coromatic ledningen med tydliga rekommendationer vilka områden som bör prioriteras.

Riskanalys ger svar på många frågor

En riskanalys ger ledningen svar på frågor om klassificering av risker och sannolikheten för att händelser inträffar. En uppdaterad riskanalys stöder strategiska processer och beslutsfattande genom ett bra underlag och ger svar på prioriteringsfrågor.

 

Tjänster för verksamhetens kontinuitet – assistans innan driftavbrott inträffar

Återställning till normal verksamhet efter ett driftavbrott kräver fastställda planer inom katastrofhantering (Disaster Recovery) och kontinuitetsplanering (Business Continuity Planning). För att vara effektiv krävs också återställningsplanering (Business Recovery Planning). Dessa planer kompletteras med utbildning och träning. Planerna ska anpassas och förbättras i samband med förändrade förhållanden, men också i samband med schemalagda formella revisioner.

 

Teknisk revision identifierar potentiella risker

Den tekniska revisionen identifierar potentiella risker i den fysiska miljön och driften. Den bygger på standarder för sådan revision. Revisionsrapporten innehåller rekommendationer kring lämplig nivå på anläggningens robusthet och motståndskraft samt möjliga vägar för att nå dit.

 

Efterlevnad av regelverk (compliance)

Efterlevnad av regelverk, sk, compliance, omfattar ansträngningar för att säkerställa att affärsverksamheten följer lagar, regler, normer och säkerhetskrav. Coromatic erbjuder ledningen oberoende granskning av överensstämmelsen. Rapporten innehåller rekommendationer för förbättringar och fungerar som stöd i ledningens beslutsfattande.

 

Energikartläggning som kan minska kostnader

En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som årligen förbrukas och används för att driva verksamheten. Den ger också förslag på kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för att sänka energiförbrukningen och investeringar för dessa. Rapporten produceras enligt gällande direktiv från Energimyndigheten och baseras på svensk lag. Coromatic leder företaget genom processen och rapporten registreras hos berörd myndighet.

Kontakta oss

Samtycke