Undvik driftproblem med riskhantering och riskanalys

Undvik driftproblem med riskhantering och riskanalys

Hur skulle er verksamhet påverkas om avbrott påverkar affärsprocesserna och vad kan ni göra redan nu för att förebygga framtida störningar? Vi hjälper er att identifiera riskområden och ger rekommendationer om vilka områden som bör prioriteras för att upprätthålla kritisk verksamhet såväl som att bibehålla affärsverksamheten.

 

Nulägesanalys (teknisk & operationell besiktning)

Genom en besiktning och nulägesanalys får ni en bra bild av den aktuella nivån för den kritiska anläggningen och tillhörande driftsorganisation. Många använder denna tjänst som en årlig statuscheck samt för att skapa ett värdefullt underlag till investeringsbudget, riskanalyser och BIA.

 

Risk- & sårbarhetsanalys (RSA)

En riskbedömning och analys för den kritiska infrastrukturen samt dess driftorganisation bör ingå som en del i verksamhetens återkommande riskarbete. Det är ett bra sätt att höja medvetenheten kring risker i verksamheten. Tillsammans arbetar vi fram ett väl underbyggt underlag som bedömer risk och konsekvens för externa hot och inre sårbarheter och som sedan blir grunden för strategiska beslut om åtgärder.

Analys av affärspåverkan (BIA)

Vi hjälper er att genomföra konsekvensanalyser (s.k. Business Impact Analysis, BIA) som påvisar vilka anläggningsresurser som är affärskritiska och bör skyddas. Vi ger tydliga rekommendationer om åtgärder för er att prioritera. Detta ger ett värdefullt stöd till ert strategiska beslutsfattande.

 

Kontinuitetsplanering (BCM/BCP)

Vi hjälper er att säkerställa verksamhetens kontinuitet vid oförutsedda händelser. Vi arbetar fram planer och processer (Business Continuity Management/Plan, BCM/BCP) anpassade till er verksamhet, som sedan övas för en ökad medvetenhet och trygghet i organisationen.

 

Återhämtningsplanering (DRP)

Vet er organisation hur ni ska agera om det värsta händer? Inträffar en allvarlig incident är det viktigt att snabbt begränsa skadan och strukturerat jobba för att få igång verksamheten igen. Genom att tydligt dokumentera kontaktvägar, arbetssätt och scenarion i en återhämtningsplan (Disaster Recovery Plan, DRP) så hjälper vi er organisationen att få ett stöd i hur att agera.

 

Efterlevnad av regler & standarder

Genom en granskning och utvärdering av verksamhetens efterlevnad av standards, riktlinjer och krav hjälper vi är att säkerställa att aktuell nivå motsvarar uppsatta överenskommelser eller önskad målbild.