Coromatic - strategisk rådgivning

Därför är strategisk rådgivning nödvändig

Strategisk rådgivning är helt nödvändigt för att företag skall kunna fungera 24/7. Ledningen måste ha tillgång till rätt information, var som helst och när som helst. Digitaliseringen utmanar traditionella affärsmodeller och gör saker möjliga som man tidigare bara kunde drömma om.

Strategisk rådgivning innefattar även kraftförsörjning och kommunikation

Den digitala omställningen ställer även helt nya krav på infrastrukturen, där till synes basala saker som kraftförsörjning och datakommunikation blir helt avgörande för att överhuvudtaget kunna driva verksamheten.

Coromatics metod för strategisk rådgivning

För att knyta infrastruktur och kritiska anläggningar till affärsstrategi har Coromatic utvecklat en metod för strategisk rådgivning, baserad på tre steg enligt nedan.

Strategisk rådgivning: Nulägesanalys
Arbetet inleds alltid med en grundläggande nulägesanalys av de verksamhetskritiska anläggningarna. I denna analys går vi igenom nuvarande status, vilka risker som finns och konsekvenserna av ett driftavbrott.

Strategisk rådgivning: Agera utifrån strategi och lösning
Med analysen som grund tar vi fram en strategi samt förslag på lösning för att säkra den verksamhetskritiska anläggningen. Lösningen som väljs ska matcha de affärsbehov som företaget har. Vi kan hjälpa till eller driva hela förändringsarbetet.

Strategisk rådgivning: Säkerställa och upprätthålla
Det sista steget i processen är att säkerställa att den verksamhetskritiska anläggningen underhålls och fungerar på ett hållbart sätt över tid. Coromatic baserar sin rådgivning till management på fakta, analyser, erfarenhet och best practice.

Strategi och utveckling av anläggningar

Coromatic hjälper till med strategi och utveckling av anläggningar. Dett innebär att vi knyter ihop affärsmålen med utformningen av infrastrukturen. Det kan gälla nybyggnation såväl som en portfölj av befintliga anläggningar. Affärskraven och valda strategier ska samspela och bilda ett fundament för verksamheten.

Coromatic kan också bistå med konsekvensutredningar och analyser vid strategiförändringar. För att skapa en helhetsbild i beslutsunderlaget behövs kunskap om relevanta kostnader och risker som behöver vägas in i kalkylen.

Investeringar i kritiska anläggningar har stor betydelse för verksamhetens robusthet och tålighet. De kan också innebära stor påverkan på externa intressenter såsom ägare, kunder och marknaden. Coromatic gör globala urval och bedömningar av anläggningar (site selection) samtidigt som vi självklart skyddar kundernas intressen, identitet och iakttar sekretess där så krävs.

 

Strategi för energi och miljöförbättringar

För att skapa en hållbar och långsiktig verksamhet krävs såväl energikartläggning som energieffektivisering och exempelvis energiåtervinning. Nyckeltal (KPI) avseende energianvändningen är ett enkelt sätt att få kontroll på förbrukning. Övervakning av energiförbrukningen ger ledningen en grund för att utvärdera, analysera och optimera genom datainsamling.

Det finns flera olika nyckeltal för att mäta energieffektivitet och miljöpåverkan. PUE (Power Usage Effectiveness, effektivitet vid användning av el), WUE (Water Usage Effectiveness, effektivitet vid användning av vatten) eller CUE (Carbon Usage Effectiveness, effektivitet vid användning av koldioxid). Vår utgångspunkt är den totala energianvändningen för verksamhetens drift där vi identifierar kostnadsdrivande faktorer och optimeringsmöjligheter snarare än att välja ut ett enskilt nyckeltal på förhand.

 

Flytt av operativ drift (outsourcing)

En flytt eller övertagande av anläggningsdrift kan handla om outsourcing, insourcing eller byte av tjänsteleverantör. Coromatic planlägger, genomför och kvalitetssäkrar flytt eller övertagande genom att beakta områden som flytt av personal, tillgångar, gränsdragningslista, integrering av kunder i processen, roller och ansvar samt dokumentation.

Site Portfolio Management

Portföljhantering av verksamhetskritiska anläggningar kräver en fullständig bild av hur viktiga anläggningarna är för verksamheten, vilka investeringar och avyttring av tillgångar som görs, energieffektivitet, ekonomiska och tekniska driftresultat samt hur motståndskraftiga anläggningarna är.

 

Skräddarsydda lösningar för IT-flytt

Att flytta sin centrala IT-miljö är ett komplext och verksamhetskritiskt projekt som inte får gå fel. Allt fler företag väljer att flytta för att kunna driva sina verksamheter vidare på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Att då även behöva flytta hjärtat i hela verksamheten, IT-miljön, till en annan fastighet utan att påverka den dagliga verksamheten är en utmaning som kan få stora konsekvenser.

Coromatic skräddarsyr den bästa lösningen för just ert flyttprojekt – vad som är optimalt är individuellt. Lösningen baseras på en noggrann analys av behov och förutsättningar för att identifiera, förebygga och hantera de risker som finns. Behovsanalysen skapar dessutom en samsyn på aktiviteter och möjligheter som projektledaren använder för att skräddarsy den bästa lösningen.

 

Kontakta oss

Samtycke