Coromatics allmänna leverantörsinformation

Coromatics allmänna villkor och uppförandekod för leverantörer

Det är av yttersta vikt för oss att våra leverantörer lever upp till vissa normer när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. Utöver detta måste våra leverantörer garantera en strikt tillämpning av etiska och moraliska affärsregler såväl som efterlevnad av tillämplig lag (efterlevnad).

COROMATIC erkänner de tio principerna i FN:s Global Compact och stödjer aktivt dessa grundläggande principer så som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och tillämpning av strikta etiska och moraliska affärsregler.

Dessa principer spelar också en viktig roll för relationen mellan COROMATIC och dess leverantörer och har införlivats i COROMATICs uppförandekod för leverantörer.

Våra leverantörer (inklusive deras bolagsorgan, anställda, representanter, underleverantörer och säljpartners) måste följa samtliga inhemska och utländska lagbestämmelser och undvika alla handlingar som kan leda till att COROMATIC eller ett företag som är knutet till COROMATIC bryter mot eller kan straffas enligt gällande lag.

Coromatic has a whistleblowing service in place to provide stakeholders an opportunity to report suspicions of behavior that is not in line with our Code of Conduct.

 

Coromatic whistleblowing service

https://report.whistleb.com/coromatic