Drift av verksamhetskritiska anläggningar

Drift av verksamhetskritiska anläggningar

I vår digitaliserade värld finns inget utrymme för driftstörningar. Verksamhetskritisk infrastruktur ska stödja tillgång till nödvändiga resurser för produktion av tjänster och produkter dygnet runt. Beroendet av affärssystem gör att kraft och kommunikation aldrig får svika. För att minimera risker och skapa goda förutsättningar för en stabil drift levererar Coromatic kompetensbaserade drifttjänster och avlastar våra kunder.

 

Affärsverksamheten litar på hög tillgänglighet

För de flesta organisationer är driften av affärskritisk infrastruktur inte en del av kärnverksamheten. Dock är det höga krav på tillgänglighet och att allt ska fungera utan avbrott. Det är kostsamt att drabbas av avbrott och det behövs funktioner i organisationen för att ta ansvar för att allt fungerar.

Som den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritiska anläggningar är vår främsta prioritet att säkerställa en trygg och pålitlig drift av våra kunders anläggningar. Coromatic har skapat en öppen standard för att möjliggöra avbrottsfri drift och för att förebygga störningar som vi kallar Critical Operations Framework. Det är ett processbibliotek som säkerställer att leveransen lever upp till högt ställda krav på strategiskt ägande av infrastrukturen. CFOPS Framework lämpar sig för flera olika verksamheter till exempel, datacenter och processintensiv industri.

Swedbank

Drift av datacenter säkrar digitala tjänster

Vi hade en tydlig målsättning att arbeta med en leverantör som kunde ta ett helhetsgrepp och ansvara för både byggnationen, det löpande underhållet och driften så att vi kunde fokusera på affärsstödjande IT-tjänster. Läs mer

Site Management en nyckelfunktion

För att leverera en driftsäker miljö krävs en strategi för hur man hanterar sin anläggning på kort och lång sikt. Site Management är den funktion som äger driften och underhållet. Underhåll utförs både korrektivt och förebyggande för att riskminimera och med stöd av solida processer, förebygga problem. Hälsa och säkerhet, kvalitetssäkring av arbeten på site och säkerställande av underhållsleverantörers leverans är frågor som ryms inom Site Management. Med tjänster baserade på vårt CFOPS Framework kan vi ta ansvar för våra kunders anläggningar och erbjuda Coromatics samlade erfarenheter inom design och byggnation, drift och underhåll.

Genom överenskomna servicenivåer säkerställer vi en långsiktig leverans av anläggningens funktionalitet och tar ansvar för vår leverans. Vi levererar högre finansiell förutsägbarhet och säkerställer kvaliteten på det arbete som genomförs.

 

Kvalitet i leveransen

Genom ett avtal om drifttjänster kan Coromatic leverera professionella tjänster inom drift och underhåll. Dessutom skapas förutsättningar för att dra nytta av Coromatics samlade kunskap med rådgivningstjänster från våra konsulter. Coromatics CFOPS Managers är kunniga i vårt Framework och säkerställer hög kvalitet i leveransen från dag ett. Vi kompletterar vår CFOPS Managementfunktion med Tekniker som på plats utför de underhållsuppgifter som överenskommits och säkerställer att alla underhållsleverantörer arbetar med kvalitet, hälsa och säkerhet i fokus. Dessutom leder underhållsuppdrag ofta till att dokumentation ska uppdateras och att processer och rutiner fortlöpande uppdateras för att åstadkomma ständiga förbättringar.

 

Hållbarhet

Verksamhetskritiska anläggningar förbrukar ofta stora mängder energi. Coromatic följer hållbarhetsområdet och levererar tjänster inom regelefterlevnad och energieffektivitet. I vår modell ingår att söka ständig förbättring i anläggningens funktion och att fokusera på hållbarhetsfaktorer. Compliance frågor blir allt viktigare och med Coromatics avtal följer också kunskap om energirapportering, farliga vätskor eller andra typer av regulatoriskt arbete. Med uttänkta och anpassade SLA/KPI kommunicerar vi leveransen effektivitet och söker efter förbättringar med detta fokus.

Coromatic ledande driftleverantör

Coromatic satsar på en kunskapsbaserad funktion som höjer anläggningens kvalitet och hållbarhet genom riskminimering, förebyggande av problem och ständiga förbättringar. Vår övertygelse är att vi kan hjälpa våra kunder till bättre utnyttjande av anläggningen genom ett strukturerat arbetssätt som bygger på Coromatics 30-åriga erfarenheter från datacenterverksamhet. Säker leverans av processer för underhåll passar också en mängd verksamheter där kravet på tillgänglighet är hög. Nyttan för våra kunder är lägre risk och lägre kostnader genom ett arbetssätt som möjliggör tillgänglighet till kritiska resurser 24 timmar per dygn.

Läs gärna mer om våra drifttjänster eller kontakta oss för en diskussion av din verksamhets krav avseende driftsäkerhet.