Blogg: Skärpta energieffektiviseringsdirektivet snart i drift – ökade rapporteringskrav för datacenter

Som en del av EU:s arbete att nå klimatmålen, kommer det inom kort nya och skärpta krav på att redovisa och följa upp energiförbrukningen i fastigheter. Det handlar om Energieffektiviseringsdirektivet (EU EED) där det nu införs särskilda krav att redovisa nyckeltal kring energiförbrukning för ägare till datacenter och serverrum. Ansvariga för organisationers serverrum eller datacenter med 500 kW installerad effekt eller mer behöver ha detta direktiv på agendan då det kommer att beröra verksamheten.

EU:s syfte med att skärpa energieffektiviseringsdirektivet är att fler inom datacenterbranschen ska arbeta med att sätta upp mål för energieffektivisering. Syftet är även att skapa förutsättningar för att jämföra anläggningars energiprestanda och därmed kunna påvisa bra och energieffektiva lösningar. Det handlar både om att identifiera goda exempel, samt att kunna följa utvecklingen av effektbehov i takt med att datamängderna ökar.

Hög tid att börja, första rapportering maj 2024

Att säkra kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar är Coromatics uppdrag och energieffektiviseringsåtgärder är ett av våra kunskapsområden som vi diskuterar med våra kunder dagligen. Även om direktivet kommer att innebära en del utmaningar, så ser vi positivt på det. Som helhet kommer EED skapa förutsättningar för att på ett bättre sätt mäta och följa upp energiförbrukningen systematiskt för att på så sätt också kunna minska den. Fördelen är inte bara minskad klimatpåverkan utan också att det ger en positiv effekt på sista raden.

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet i Sverige för att säkra att direktivet implementeras och efterlevs. Vi vet att de just nu arbetar med att ta fram direktiv och system för rapporteringen. Oaktat Energimyndigheten är det dock beslutat inom EU att mätetalen för energiförbrukningen 2023 ska redovisas redan i maj 2024. De talen ligger i sin tur till grund för kommande års målsättning.

Det blir givetvis viktigt att se vad Energimyndigheten kommer fram till, men vårt råd är att det är hög tid att inleda arbetet redan idag. Det finns flera steg organisationer kan ta för att förbereda sig inför kommande rapportering och målsättning:

 

1. Skaffa kontroll över energiförbrukningen

Direktivet kommer ställa krav på att organisationer kan särredovisa energiförbrukningen för datacentret och att de dessutom ska kunna visa respektive utrustnings förbrukning, exempelvis kylaggregat, fläktar och även själva servrarna. Eventuell återvinning av kylvatten för uppvärmning ska även det redovisas som en del av helheten.

Viktigt att poängtera är att direktivet också ställer krav på att mäta in- och utgående datamängd och mängd data som lagras.

 

2. Se till att organisationen kan ta ut data löpande – mät och följ upp

Energieffektiviseringsdirektivet ställer krav på löpande rapportering och utvärdering, därför är det viktigt att rätt mätutrustning finns på plats. Mätutrustningen bör vara enkel att läsa av, även på distans och är med fördel automatiserad.

Förutom att den samlade datan ligger till grund för måltalen, ger även löpande analys av respektive utrustning i datacentret möjlighet att identifiera avvikelser som behöver åtgärdas för att minska förbrukningen.

 

3. Identifiera åtgärder för energieffektivisering

I datorhallsdriften finns det ofta många energieffektiviseringsåtgärder att genomföra. Det handlar bland annat om att förbättra kyleffekten och kylsystem, tänka till kring placering av utrustningen så att den är optimal i förhållande till värme och kyla samt givetvis undersöka möjligheten till återvinning av värme. Ett annat område är att se över hur servrarna nyttjas idag och om de är rätt dimensionerade för verksamheten. Det kanske är dags att uppdatera till mer energieffektiv hårdvara?

Även om det idag är mer standard än undantag att använda förnybar eller fossilfri energi så är det givetvis viktigt att i sammanhanget poängtera vikten av att använda grön el.

Vi har naturligtvis alla ett gemensamt ansvar att minska klimatpåverkan genom att bidra till mer energieffektiv och hållbar drift av datacenter och serverrum. Därför är det är viktigt att vi samarbetar och tar alla tillfällen att lyfta frågan i organisationen, med branschkollegor och i andra forum.

 

Ta hjälp av Coromatic

Vi kan givetvis också vara en partner i arbetet med att uppfylla det skärpta energieffektiviseringsdirektivet. Våra erfarna konsulter kan hjälpa till med allt från nulägesanalys och kartläggning till rådgivning i hur en anläggning ska optimeras. Vi kan även säkerställa att det finns rätt mätutrustning installerad för att få fram alla viktiga data.

Vill du veta mer hur Coromatic kan bidra till att uppfylla energieffektiviseringsdirektivet, kontakta oss gärna.

Ann Wingård, Chef Affärsområde Datacenter

 

Våra tjänster:

https://coromatic.se/service/radgivning/uppna-lagre-driftkostnader-och-okad-prestanda/

https://coromatic.se/ics/datacenter/kompletta-kyl-och-ventilationslosningar-for-ditt-datacenter/

https://coromatic.se/ics/datacenter/driftlarm-och-overvakning/

 

Läs om hur Conapto sparar energi:

https://coromatic.se/smarta-insatser-ger-stora-energibesparingar-hos-conapto/