Coromatic i stor reservkraftaffär med Katrineholms kommun

Coromatic, en del av E.ON-koncernen och den ledande leverantören av robusta lösningar för kritisk infrastruktur i syfte att säkra kontinuerlig strömförsörjning och datakommunikation, har tecknat ett omfattande avtal med Katrineholms kommunala fastighetsbolag, Katrineholms Fastighets AB (KFAB). Avtalet innebär leverans och service av totalt 13 reservkraftanläggningar under en femårsperiod. Med reservkraften förstärker Katrineholms kommun sin krisberedskap.

Krisförberedelser för att säkerställa att samhällskritisk verksamhet har tillgång till strömförsörjning om något oförutsett inträffar, är en prioriterad fråga för landets kommuner. Frågan har aktualiserats ytterligare mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget samt utmaningar med effektbrist i elnäten.

Som en del i sitt löpande krisförberedelsearbete har Katrineholms kommun sett över behovet av att säkra kraftförsörjningen. Det handlar både om att verksamheten ska fortsätta fungera som vanligt vid kommunala äldreboenden i händelse av ett avbrott i elförsörjningen, samt att bygga upp ett antal så kallade trygghetspunkter. Detta är platser i kommunen där det finns exempelvis värme, vatten och information. Efter en inventering stod det klart att kommunen behövde förstärka reservkraftkapaciteten ytterligare.

 

Reservkraft Katrineholm, levererad av Coromatic

 

Det kommunala fastighetsbolaget KFAB ansvarar för drift och underhåll av kommunala fastigheter. Kommunen gav därför KFAB uppdraget att upphandla reservkraftlösningar. Efter en offentlig upphandling stod det klart att Coromatic ska leverera, installera och serva alla nya anläggningar som upphandlats. Upphandlingen är en av de mer omfattande som genomförts inom reservkraft för kommunal verksamhet i Sverige.

 

I Katrineholm har vi tagit ett helhetsgrepp kring att säkra strömförsörjningen i händelse av avbrott eller kris. I grund och botten handlar det om att se till att verksamheter som inte kan skötas på annan plats, exempelvis äldrevård, kan fortsätta fungera om det blir krisläge. Med trygghetspunkterna skapar vi även platser dit kommuninvånare kan söka sig i händelse av allvarliga kriser. berättar Mats Olsson, ansvarig för upphandlingen av reservkraft på KFAB.

 

 

Kommunen har sedan tidigare ett antal reservkraftanläggningar men genom att ta ett helhetsgrepp och upphandla alla behov på en gång uppnås flera fördelar.

 

Att reservkraftverken fungerar i händelse av kris är helt avgörande och därför är löpande underhåll och test av anläggningarna en viktig aspekt. Genom att vi nu har en lösning och ett system på plats för större delen av våra behov av reservkraft, kan vi ha ett gemensamt styrsystem för anläggningarna vilket förenklar hanteringen. Vi effektiviserar dessutom reservdelshanteringen då vi inte behöver olika komponenter för olika fabrikat, förklarar Mats Olsson.

 

Reservkraftlösningarna som installeras runt om i Katrineholms kommun är tillverkade i Coromatics egna anläggningar i Sverige och kan drivas med hållbara biobränslen, som t ex HVO100. Förutom tillverkning har Coromatic lång erfarenhet av att designa, installera, serva och underhålla verksamhetskritisk infrastruktur för många kommuner och företag runt om i Norden.

 

Vi ser fram emot att arbeta nära KFAB och säkerställa att den kommunala verksamheten kan fortlöpa i händelse av ett avbrott. Genom att ta ett helhetsgrepp kring reservkraftförsörjningen skapar Katrineholms kommun en mycket stabil grund i sitt krisberedskapsarbete, säger Johan Renström, Försäljningschef Power, Coromatic.

 

För mer information, kontakta:

Johan Renström, Coromatic

Johan Renström, Försäljningschef, Power, Coromatic
johan.renstrom@coromatic.com