Coromatic katastrofsäkrar stadsnäten

– Vinner upphandling från Svenska Stadsnätsföreningen

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation, har tecknat ett ramavtal med Svenska stadsnätsföreningen gällande krisberedskap för 160 stadsnät i 200 kommuner. Bakgrunden är att telekombranschens sårbarhet måste minska i händelse av väderkatastrofer, bränder eller vid andra särskilda händelser då nätets kapacitet behöver stärkas upp.

Rent konkret innebär avtalet att Coromatic ska leverera två så kallade reservnoder i containerformat, fullt utrustade med reservkraft, värme och kyla i händelse av att en ordinarie nätnod skadas eller behöver kompletteras.

Stadsnätsföreningen, som är en bransch- och intresseorganisation samlar majoriteten av landets kommunägda stadsnät, gör upphandlingen på uppdrag av Post- och telestyrelsen och åtgärden är en del av myndighetens satsning på robusthetshöjande åtgärder. Det är dock första gången som stadsnäten blir föremål för en så omfattande krisberedskap i PTS regi.

– Stadsnätens roll blir allt viktigare i takt med att allt fler funktioner digitaliseras, så det här en mycket viktig åtgärd för att minska sårbarheten i samhället, kommenterar Jimmy Persson som är utvecklings- och säkerhetschef på Stadsnätsföreningen och ansvarig för upphandlingen. Coromatic fick uppdraget för att de kunde presentera den bästa helhetslösningen för oss.

Enligt avtalet ska de två reservnoderna levereras i närtid där noderna kommer att placeras ut på strategiska ställen för att snabbt kunna förflyttas vid behov. I steg ett levereras en första nod för placering i Boden i Norrbotten, som med sina lite mer extrema väderförutsättningar blir en testplats inför eventuella framtida leveranser.

– Det här är ett väldigt bra initiativ från berörda myndigheter tillsammans med Stadsnätsföreningen som vi är oerhört glada att få bidra till, säger Robin Carlsson, Head of Critical Power på Coromatic. Som ett av världens mest digitaliserade länder utgör dessa nät grunden i samhällsinfrastrukturen och därför behövs den här typen av riskminimerande åtgärd.

Första leveransen av reservnoden till Boden kommer att ske i slutet av året.

För mer information, kontakta

Robin Carlsson, affärsområdesansvarig Critical Power, Coromatic.
Tel: +46 703 19 39 69
Robin.carlsson@coromatic.se