Coromatic levererar reservkraftverk till översvämningsskyddet i Arvika

Arvika drabbades hårt av översvämningen år 2000 då vattnet i Glafsfjorden steg mer än tre meter över medelvattenstånd. För att skydda staden mot framtida översvämningar bygger Arvika kommun och det kommunalägda Arvika Teknik AB ett översvämningsskydd i sundet mellan Glasfjorden och Kyrkviken som ska stå klart under 2019. Översvämningsskyddet består av tre delar; en huvuddamm i vattnet samt två spärrdammar på land. Till detta finns även fem pumpar i huvuddammen som vid risk för översvämning ska pumpa undan vatten.

Då elnätet inte skulle klara av driften av alla fem pumparna samtidigt hade kommunen två alternativ, att bygga ut kapaciteten i elnätet eller upphandla reservkraftverk. Valet föll på det senare alternativet då kommunen inte blir sårbara för eventuella elavbrott i samband med en översvämning, dessutom var det den mest kostnadseffektiva lösningen. Dessutom identifierade kommunen en möjlighet att använda reservkraftverken i andra delar av kommunen när de inte behövdes vid dammen, exempelvis vid elavbrott. Arvika Teknik AB genomförde därför en upphandling av reservkraftverk, en upphandling som Coromatic vann.

Coromatic har nyligen levererat tre mobila reservkraftverk som upphandlingen omfattade, ett aggregat på 1000 kVA och två på 750 kVA. Dessutom har Coromatic levererat en tank för bränsle till reservkraftverken. Reservkraftverken, som vid mobilisering vid dammen står placerade nära en privat fastighet och som även vid elavbrott ska användas i stadsmiljö, lever upp till Arvika kommuns högt ställda krav på en låg ljudnivå. Vid användning överstiger inte ljudet 65 decibel. Samtliga reservkraftverk är designade och tillverkade enligt Arvika Tekniks specifika krav i Coromatics fabrik i Östersund.

– Reservkraftverken är en avgörande del för att översvämningsskyddet ska fungera som planerat, säger Rolf Ränkeskog, Projektledare Teknisk stab på Arvika Teknik AB. I Coromatic har vi fått en trygg och erfaren leverantör som genom hela uppdraget väl svarat upp mot våra specifika krav och önskemål. Med de mobila reservkraftverken på plats i kommunen har vi dessutom säkrat upp elnätet i kommunen vid elavbrott i en transformatorstation vilket naturligtvis är mycket positivt.

Reservkraftverken levererades till Arvika under sommaren. Inledningsvis kommer ett placeras i anslutning till Arvika fjärrvärme och två användas av Arvika elnät. I takt med att byggnationen av översvämningsskyddet färdigställs kommer de vid mobilisering av översvämningsskyddet att koppas in vid huvuddammen och dess pumpar. För mer information, följ gärna projektet på Instagram @arvikaoversvamningsskydd eller läs mer här.