Göteborg Energi – säkring av digitalisering med klimatsmart datacenter

Säkring av digitalisering med klimatsmart datacenter

Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Företaget levererar och utvecklar nya lösningar inom energi och stadsfiber och har alltid ett starkt fokus på att göra det hållbart. Som en del av sin stadsnätsleverans erbjuder Göteborg Energi även datacentertjänster och företaget har sedan tidigare ett datacenter i regionen.

 

Operatörskunderna har ett stort behov av att kunna använda strategiska noder i form av datacenter för att bygga robust datakommunikation och få tillgång till Göteborg Energis fiberinfrastruktur. Företaget vänder sig till både offentliga verksamheter och privata företag. Mot bakgrund av att efterfrågan på datacentertjänster hela tiden ökar så beslutade sig Göteborg Energi att bygga ytterligare ett datacenter. Förutom att mer plats görs tillgängligt med ett andra datacenter innebär expansionen även att redundansen förbättras med två siter.

 

Cae study Göteborgs Energi - Coromatic

 

– Efterfrågan på datacentertjänster är stor i Göteborgsområdet som av tradition har ett starkt fokus på teknikutveckling med många stora industriaktörer i närområdet och en stark etablering av IT-tjänsteleverantörer, säger Sofia Söder, vd på Göteborg Energi GothNet AB.

 

Utmaning

Utmaning Göteborg Energi genomförde därför en upphandling av ett nytt datacenter med en tydlig kravbild. Datacentret skulle vara skalbart för att kunna byggas ut efter hand allt eftersom efterfrågan ökar. Vidare skulle datacentret byggas enligt Göteborg Energis krav på hållbarhet där aspekter som värmeåtervinning och minimerad energianvändning var viktiga parametrar. Givetvis skulle det nya datacentret även uppfylla de högsta branschkraven avseende driftsäkerhet och fysisk säkerhet.

 

Lösning

Efter en utvärderingsprocess beslutade Göteborg Energi att Coromatic var det företag som bäst levde upp till kraven och man inledde ett samarbete med företaget. Mot bakgrund av kravbilden och i nära samråd med Göteborg Energi har Coromatic arbetat med att designa, bygga och leverera ett skalbart och nyckelfärdigt datacenter. Datacentret är byggt enligt modulär teknik, dvs inledningsvis består datacentret av en kundmodul och en infrastrukturmodul men hela byggnaden är konstruerad för att kunna byggas ut vartefter behovet ökar. Konkret innebär det att Coromatic har förberett marken där datacentret är placerat för att fler moduler ska kunna sättas på plats.

 

Att all el- och fiberinfrastruktur är dimensionerat för att mer kapacitet ska kunna kopplas in i efterhand. Reservkraften, batterierna och UPS:erna som säkerställer driften av datacentret även vid ett strömavbrott och som garanterar avbrottsfri kraft är designade för att enkelt kunna kompletteras med fler enheter. Dessutom är kylanläggningen, som kyler ner datacentret även planerad för att kunna hantera utökad kapacitet liksom brandskydd.

 

– Genom att bygga modulärt har vi skapat ett datacenter som kommer att kunna fungera över tid. Genom denna lösning skapar vi inte bara en finansiellt hållbar lösning som innebär att vi kan ta kostnader för expansion när behovet finns, vi är dessutom förberedda för kommande teknikskiften, säger Sofia Söder.

 

Klimatsmart datacenter - Göeborgs Energi

 

Datacentret är även designat för att ha så liten inverkan på miljön som möjligt. Bland annat är det förberett för att kunna återvinna den värme som alstras genom att skicka tillbaka denna till fjärrvärmenätet i staden. Fullt utbyggt kommer datacentret kunna värma upp motsvarande energibehovet för 200 normalstora villor.

 

Datacentrets tak är även förberett för solpaneler som förtaget på sikt kommer att installera och som ska förse datacentret med förbrukningsel. UPS-anläggningen för avbrottsfri kraft är bestyckad med batterier i litium som är mer hållbara än traditionella blybatterier.

 

Datacentret driftas dessutom av 100 procent förnyelsebar el. Förutom själva byggnationen av datacentret har Coromatic även ansvar för det löpande underhållet av datacentret genom ett flerårigt serviceavtal.

 

Resultat

Med det nya datacentret på plats har Göteborg Energi kunnat möta kundernas efterfrågan på ett modernt och robust datacenter med inbyggd hållbarhet. Dessutom har företaget säkrat upp driften av fibernätet i regionen genom ytterligare redundans med ytterligare en nod för nätet i datacentret.

 

– Att vi nu har ytterligare ett datacenter på plats som är förberett för framtida behov har gett operatörerna, offentliga verksamheter liksom näringslivet i Göteborgsregionen en stabil bas för att kunna möta digitaliseringens behov av en säker infrastruktur, avslutar Sofia Söder.