Trollhättan Energi

Klimatsmart datacenter säkrar digitaliseringen av Trollhättan

Kommunalägda Trollhättan Energi levererar klimatsmart energi till både hushåll, företag och fordon och de säkerställer att kommuninvånarna har rent vatten i kranen och tar hand om avlopp och sopor. Dessutom ansvarar företaget för driften av det lokala stadsnätet i Trollhättans kommun vars kunder är kommunala bolag, operatörer och innehållsleverantörer.

 

Case study Trollhättan - Coromatic

 

Driftstabilitet driver behovet av ytterligare datacenter

För att säkra driften av stadsnätet har Trollhättan Energi sedan 2015 ett datacenter med tillhörande reservkraft, vilket har designats och byggts av Coromatic. Datacentret är placerat i en säker byggnad som tidigare användes av civilförsvaret. I takt med att allt fler samhällsviktiga funktioner digitaliseras så ökar behovet av mer yta i datacentret.

Därför fattade bolaget 2017 beslutet om att öka redundansen och kapaciteten genom en utbyggnad av befintligt datacenter.

– Från det att datacentret fanns på plats till nu har vi sett ett ökat intresse från fler operatörer att placera sin utrustning i hallen. Vi har också själva beslutat att lokalisera all vår it-infrastruktur till datacentret och när vi såg ett ökat intresse från såväl näringsliv som kommun att eventuellt placera sin utrustning hos oss så fattade vi beslutet att bygga ut, säger Tom Nordal, stadsnätschef på Trollhättan Energi.

 

Ett datacenter blir komplett i och med utbyggnad av hall nr två

Civilförsvarsbyggnaden, som den första delen av datacentret var lokaliserat i, hade ytterligare en hall som var väl lämpad för komplettering av datacentret. Genom att använda en existerande byggnad slapp Trollhättan Energi dyra byggkostnader, samtidigt som man kunde dra nytta av redan installerad infrastruktur för reservkraft och kylning.

Under 2017 upphandlade Trollhättan Energi utbyggnad och komplettering av ett datacenter. Förutom de hårda kraven på säkerhet och driftstabilitet, hade Trollhättan Energi särskilda krav på hållbarhet och energieffektivitet. Coromatic vann upphandlingen och fick uppdraget att leverera ett nyckelfärdigt datacenter.

– Coromatic var det bolag som bäst kunde leva upp till våra krav. Under hela byggnationen drev de projektet utifrån våra ställda arbetsmiljökrav, säger Tom Nordal.

 

Case study Trollhättan - Coromatic

 

Coromatic levererar en helhetslösning

Då mycket av infrastrukturen redan fanns på plats gick arbetet med att installera den nya delen av datacentret mycket snabbt. Coromatic inledde arbetet i januari 2018 och datacentret togs i bruk drygt sex månader därefter.

– Coromatic har haft en dedikerad projektledare som var vår kontakt under hela projekttiden. Det har varit en mycket smidig process som gjort det enkelt att hantera olika byggfrågor under projektets gång. Det har resulterat i att projektet blev färdigt tidigare än beräknat, säger Tom Nordal.

 

Fokus på hållbara och energieffektiva lösningar

Som kyl- och klimatanläggning i den nya delen av datacentret kunde den existerande lösningen användas med vissa kompletteringar för att skapa redundans och uppnå än mer energieffektivitet. Exempelvis är kylmedlet placerat utomhus och frikyla används för att kyla datacentret under större delen av året.

Kyllösningen är även designad på ett sätt som gör att värme effektivt leds bort från den aktiva it-utrustningen. Genom denna lösning sparas mycket energi.

– Datacenter drar mycket energi och det är därför vårt ansvar som miljöbolag att göra så mycket vi kan för att minska energiförbrukningen.

Utöver att designa och installera den faktiska kyllösningen har Coromatic installerat separata mätare för varje skåp som visar den faktiska energiförbrukningen för respektive kund. Förutom att se sitt avtryck så betalar varje kund för faktisk energiförbrukning vilket ökat transparensen, säger Tom Nordal.

Som ett fortsatt steg i att minska sin klimatpåverkan arbetar Trollhättan Energi nu tillsammans med Coromatic för att se om och hur datacentret skulle kunna kopplas samman med det lokala fjärrvärmenätet för att på så sätt återvinna värme.

– Vi befinner oss i ett tidigt stadie men det är naturligt för oss att se hur datacentret kan bli en del av en cirkulär och hållbar värmelösning i kommunen, säger Tom Nordal.

 

Robust infrastruktur när Trollhättan digitaliseras

Med det kompletta datacentret på plats har driftstabiliteten ytterligare ökat och dessutom har fler operatörer placerat sin utrustning i datacentret vilket ökar konkurrensen och valfriheten.

– Det nya datacentret har gett hela Trollhättan och regionen en än bättre möjlighet att dra alla fördelar av digitaliseringen, på ett hållbart och säkert sätt. Coromatic har varit en viktig partner i möjliggörandet av detta, avslutar Tom Nordal.