Reservkraft till Østfold Kalnes sjukhus

Reservkraft till Østfolds Kalnes sjukhus

Under 2016 togs Østfold fylkes nya regionsjukhus, Østfold Kalnes sjukhus i Sarpsborg, i full drift. Sjukhuset tillhandahåller både specialist- och allmänsjukvård för de 300 000 invånarna i Øsfolds fylke. Det nya sjukhuset, som har en yta på totalt 85 500 kvm, har en av Norges största akutmottagningar och kan ta emot upp till 100 akutfall om dagen. 2010 fattade södra och östra Norges hälso- och sjukvårdsmyndighet beslutet att bygga ett nytt sjukhus till regionen.

 

Case Study Østfold Kalnes sjukhus - Coromatic

 

Den pågående digitaliseringen av samhällsfunktioner har även en stor inverkan på sjukvården. Något som även påverkat designen av det nya sjukhuset. Infrastrukturen på sjukhuset är designad för att kunna dra nytta av digitaliseringen, både idag och i framtiden. All hantering av patientinformation, som exempelvis medicinering, diagnostisering och testresultat är helt digitaliserad.

Genom att minimera pappersarbetet ska sjukhuset minska risken för mänskliga misstag och på så sätt öka patientsäkerheten. Mycket av sjukhusets utrustning är även digitaliserad, som exempelvis röntgenmaskiner och patientövervakning.

Med andra ord, sjukhusets möjlighet att använda digital information är ofta en fråga om liv och död. För att säkerställa avbrottsfri digital kommunikation är stabil och robust kraftförsörjning helt central. Kraftförsörjningen är även helt avgörande för drift av livsuppehållande utrustning i operationssalar, för att säkerställa att sjukhussalarna håller rätt temperatur, och för att transport och logistiksystem som exempelvis hissar ska fungera.

Att säkra kraftförsörjningen dygnet runt och årets alla dagar kräver ett stabilt och robust system för kraftförsörjning.

 

Lösning

Redan tidigt i designfasen av sjukhuset började därför planeringen för vilken kapacitet, och typ av, reservkraftslösning som skulle krävas. En viktig aspekt var att efterleva de norska myndighetskraven som tydligt stipulerar att ett sjukhus reservkraft ska vara i full drift inom 15 sekunder i händelse av ett strömavbrott.

 

Case Study Østfold Kalnes sjukhus - Coromatic

 

Utöver detta behövde ventilationssystemen efterleva regler gällande ljudnivå.

För att hitta en leverantör av reservkraft inledde sjukhuset en offentlig upphandling. I upphandlingsunderlaget var kvalitet och pris lika viktiga faktorer. Valet föll på Coromatic som partner för både design och installation av reservkraftslösningen.

— Genom hela upphandlingsprocessen visade Coromatic på sin expertkunskap både avseende design, projektledning, installation och den service som krävs för denna helt verksamhetskritiska reservkraft. Företaget har även lång erfarenhet från liknande projekt både här i Norge och internationellt” säger Trond Vegard Stang, ansvarig för elektronik på Østfold Kalnes sjukhus.

Coromatic inledde arbetet med att designa en reservkraftslöning i nära samarbete med sjukhusets projektgrupp. Både designen och installationen av reservkraftslösningen var utmanande på flera olika plan. Sjukhuset använder en stor mängd högspänningsenheter och konstruktionen krävde en mängd olika tekniska kopplingar. Utöver detta behövde man förhålla sig till myndighetskraven.

När designen var färdig inledde Coromatic arbetet med att konstruera och installera själva reservkraftsanläggningen. Valet föll på tre dieselgeneratorer på totalt 2200 kVA styck. Vid ett eventuellt strömavbrott kommer dessa att förse sjukhuset med högspänning inom 15 sekunder.

Utöver installation av dieselgeneratorerna var det Coromatics uppdrag att konstruera anläggningen för reservkraft och det tillhörande kontrollsystemet. Utöver detta byggde Coromartic ventilationssystemet, ett kylsystem, bränsletankar och en 35 meter hög skorsten. För att förbereda sig för framtida kapacitetsbehov byggdes anläggningen så att ytterligare en dieselgenerator kan ställas på plats.

 

Resultat

Installationen skedde inom den uppsatta tidsramen och Coromatic har efter detta arbetat nära sjukhuset och genomfört omfattande tester av anläggningen. Tester som visar att reservkraftslösningen uppnår de mål som man inledningsvis satte upp. Tester av reservkraften kommer att genomförs på månadsbasis av sjukhusets egen underhållspersonal. Coromatic har ett supportåtagande av reservkraftsanläggningen 24/7 och året runt. Dessutom genomför företaget årligen underhållsarbete av anläggningen.

 

Case Study Østfold Kalnes sjukhus - Coromatic

 

Delar av Østfold Kalnes sjukhus togs i bruk i maj 2016 och hela sjukhusets togs i drift i november samma år.

Reservkraftsanläggningen har redan använts i skarpt läge i samband med ett strömavbrott och i samband med detta kunde sjukhuset fortsätta sin verksamhet som normalt.

— Coromatic har visat sig vara en högst pålitlig helhetsleverantör av reservkraft till det nya sjukhuset. Genom att använda hela sin kompetens, från design till konstruktion och installation har Coromatic kunnat ta ett helhetsgrepp kring våra behov.

I det fall vi får ett strömavbrott så känner jag mig mycket trygg i att verksamheten fortsätter som vanligt”, säger Trond Vegard Stang, ansvarig för elektronik på Østfold Kalnes sjukhus.