Coromatic case study - Conapto

Smarta insatser ger stora energibesparingar hos Conapto

Conaptos verksamhetsidé bygger på att erbjuda colocationkunder kostnadseffektiva, hållbara och säkra datacentertjänster till både svenska och internationella organisationer. Hållbarhet har varit en röd tråd i företagets verksamhet sedan starten, och ända sedan 2009 har företagets anläggningar drivits på 100 % vindkraft. 2019 nåddes ännu ett mål när Conapto blev Sveriges första klimatneutrala colocationaktör.

 

För Conapto är strävan att minska klimatavtrycken ett ständigt pågående arbete, och i ambitionen ingår därför också att optimera energiförbrukningen. Peter Jonsson, Conaptos Senior Datacenter Engineer, berättar hur arbetet med ökad energieffektivisering startade:

 

– Vi märkte av en generellt ökande energiåtgång i våra anläggningar som inte enbart kunde förklaras av att vi expanderade med fler kunder eller ökad last, och såg därför flera anledningar till att vi behövde titta närmare på detta.

 

2019 togs ett initiativ att göra en inventering av alla energiförbrukare i anläggningarna för att identifiera var ”energitjuvarna” fanns. Ingenting lämnades åt slumpen och alltifrån belysning till kylanläggningar kontrollerades, och tillsammans med Coromatic togs en åtgärdsplan fram för respektive sajt.

 

– Vi tittade på sajternas totala IT-last och gick sedan igenom varenda elkonsumerande detalj. Allt optimerades utifrån respektive anläggnings unika förutsättningar där inget lämnades åt slumpen, säger Peter Jonsson.

 

Coromatic case study - Conapto

Löpande energioptimering med hjälp av Coromatic

Utifrån analysen sattes ett antal åtgärder in där effekterna före och efter olika insatser utvärderades. På så sätt kunde mätdata erhållas på varje utförd aktivitet vilket också synliggjorde besparingarna i detalj.

 

– Inventeringen var startskottet för ett löpande arbete med att säkerställa att vi håller rätt nivåer avseende energiförbrukningen. Det här arbetet är ståndigt pågående och det finns inget slutgiltigt mål annat än att vi hela tiden måste blir bättre, säger Peter Jonsson.

 

Synliga besparingar

Sedan inventeringen gjordes och det löpande energioptimeringsarbetet påbörjades, har den årliga energiförbrukningen minskat med mellan 5 och 10 % enligt Peter Jonsson. Att bolaget var förutseende i frågan för flera år sedan gynnar förstås dagens ansträngda situation med höjda elpriser.

 

En del i framgången är också det välfungerande samarbetet med Coromatic:

 

– För oss är det jätteviktigt att det finns en samsyn kring hållbarhetsfrågan som en viktig drivkraft till förändring och förbättring. Här har vi ett nära partnerskap där vi utvecklar gemensamt.

 

Coromatic har ett serviceavtal för alla Conaptos anläggningar. I avtalet ingår också att göra kontinuerliga analyser av energiförbrukningen. Ett arbete som ger resultat enligt Peter Jonsson:

 

– Tack vare det noggranna arbete som Coromatic hjälper oss med så kunde vi exempelvis konstatera att vi inte hade ett enda fellarm under 2022.

Coromatic case study - Conapto

Conapto driver tre stycken datacenter i Stockholmsområdet och ett fjärde är under uppbyggnad. Alla datacentren drivs på förnybar el, och genom ett samarbete med Stockholm Exergi och Sollentuna Energi har också värmeåtervinning till fjärrvärmenätet möjliggjorts. Sedan 2019 innehar företaget certifieringen Klimatneutralt företag.

Utmaningen

Conapto märkte av en ökad energiåtgång i sina anläggningar och ökningen kunde inte enbart förklaras av fler kunder med högre last. 2019 beslutade man sig därför för att gå till botten med frågan för att identifiera var problemet fanns.

 

Lösningen

En grundlig inventering av alla elförbrukande enheter tillsammans med anläggningens förutsättningar gjordes på respektive datacenter. Tillsammans med Coromatic sattes en åtgärdsplan upp för att minska åtgången och optimera anläggningarna. Coromatic har sedan dess ett löpande uppdrag att löpande analysera anläggningarnas förbrukning för att uppnå en ständig optimering och förbättring.

 

Resultatet

Sedan startskottet för inventeringen har energiförbrukningen minskat med mellan 5-10 % enligt Conaptos beräkningar.