Swedbank – drift av datacenter

Drift av datacenter säkrar digitala tjänster

Swedbank är en av Sveriges ledande banker. Banken har 7,3 miljoner privatkunder och över 600 000 företags- och organisationskunder. Hemmamarknader är Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Bankens storföretagsenhet är även verksam i de övriga nordiska länderna. Swedbank erbjuder ett heltäckande utbud av finansiella tjänster inom lån, betalningar, sparande, investeringar och försäkringar samt rådgivningstjänster, allt förankrat i visionen att göra det möjligt för människor, företag och samhällen att växa. Swedbanks huvudkontor är sedan 2014 baserat i Sundbyberg utanför Stockholm.

 

Case study - Swedbank - Coromatic

 

Utmaning

Att säkerställa tillgängligheten till system och digitala tjänster är affärsavgörande för Swedbank då merparten av deras verksamhet är helt digitaliserad. Banken har därför en väl utbyggd infrastruktur av olika datacenter som hanterar driften.

I takt med att allt mer data används ökar ständigt bankens behov av säkra, stabila och tillgängliga datacenter, området är strategiskt och behovet utvärderas löpande. I samband med att Swedbank 2014 flyttade till det nya huvudkontoret uppstod behovet av ett nytt datacenter för banken.

Banken inledde ett arbete med att se över de olika alternativ som fanns på marknaden och som levde upp till Swedbanks hårda krav gällande säkerhet, tillgänglighet, geografisk placering samt drift.

En annan viktig aspekt var att datacentret skulle vara modernt och flexibelt för att kunna svara upp mot kommande behov. Vidare var Swedbank tydliga med att de inte själva skulle ansvara för en eventuell byggnation av ett datacenter.

– Vi hade en tydlig målsättning; att arbeta med en leverantör som kunde ta ett helhetsgrepp och ansvara för både byggnationen, det löpande underhållet och driften så att vi kunde fokusera på affärstödjande it-tjänster. Att bygga och drifta datacenter är inte bankens kärnverksamhet säger Patrik Landin, Head of Service Operations, Group IT på Swedbank.

 

Case study - Swedbank - Coromatic

 

Lösning

Efter en omfattande process där många olika alternativ utvärderats beslutade Swedbank att inleda ett samarbete med Coromatic.

– Det finns ingen annan aktör i Norden som har samma djupa kompetens och praktiska erfarenhet när det kommer till design, byggnation och löpande drift av datacenter, säger Patrik Landin. Coromatic fick uppdraget att designa och bygga ett nytt datacenter som är placerat i en existerande byggnad i Stockholmsområdet. Företaget fick också

uppdraget att sköta den dagliga driften av datacentret. Avtalet tecknades på 10 år där Coromatic genom en site managementfunktion ansvarar för den strategiska aspekten av datacentret som exempelvis resultatrapportering, kapacitetshantering samt budgetering och hantering av all utrustning över hela dess livstid. Coromatic ansvarar även för incidenthantering och all löpande drift och underhåll kring infrastrukturen i datacentret som exempelvis kyla, värme, fysisk säkerhet och reservkraft.

Tjänsten, eller Coromatic Operations som den kallas, innebär att Swedbank istället för en stor inledande investeringskostnad kan frigöra kapital och att kostnaden för driften regleras månadsvis till ett fast och förutbestämt arvode. De båda parterna har tecknat ett SLA (Service Level Agreement) som reglerar tillgänglighet till datacentrets kritiska funktioner.

 

Resultat

Arbetet med design och byggnation av det nya datacentret och etablering av processer och samverkansformer inleddes under 2016. Datacentret är byggt efter Swedbanks specifikation och det lever upp till de krav avseende säkerhet, tillgänglighet och redundans som gäller för den internationell finansiella sektorn.

– Datacentret är något som intresserar både bankens högsta ledning och andra interna målgrupper och vi får ofta besök. Och det nya datacentret som Coromatic byggt är verkligen något vi gärna visar upp och som i sin design och konstruktion ger ett modernt och stilrent intryck samtidigt som de uppfyller alla våra krav på säkerhet, säger Patrik Landin.

Innan datacentret togs i drift genomförde Swedbank och Coromatic omfattande tester på infrastrukturen som exempelvis batterier, reservkraft, kyla, säkerhet, brandskydd mm. Och när datacentret togs i drift genomförde banken flera tester där kapacitet och drift av olika system flyttades mellan det nya datacentret.

Alla tester har fallit väl ut och sedan 2017 är datacentret i full drift. Datacentret är en viktig och integrerad del i att Swedbanks verksamhet fungerar utan avbrott. Genom att som första storbank i Norden lägga ut datacenterdriften har Swedbank lagt grunden för att skapa en stabil och trygg infrastruktur till en fast och budgeterad kostnad för en lång tid framåt.

– Coromatic har försett oss med ett datacenter som är byggt helt efter våra krav, och deras finansieringsmodell med en fast kostnad för drift och underhåll till ett förutbestämt pris gör att vi enkelt kan budgetera för kostnaden över 10 år. Det skapar trygghet och tydlighet och ger oss inom IT möjlighet att fokusera våra resurser på affärsutvecklande it-tjänster, avslutar Patrik Landin.