Tetra Pak Sverige – Hållbar och energieffektiv kylning

Hållbar och energieffektiv kylning

Förpackningsspecialisten Tetra Pak har verksamhet i 160 länder världen över. I Lund, där allting en gång startade, har företaget i dag sitt huvudsakliga fokus på forskning- och utveckling. När de snabbt behövde uppgradera sin serverkapacitet fick Coromatic uppdraget att säkerställa en hållbar och energieffektiv kylning av anläggningen. Coromatic har lång erfarenhet av att installera och leverera lösningar för kyla i allt från mindre kommunikationsrum till kompletta och komplexa datacenter.

 

 

Case study TetraPak - Coromatic

 

 

Ny beräkningssimulator krävde mer kyla

Under hösten 2019 förberedde Tetra Pak en installation av en ny beräkningssimulator, vilket skulle innebära att serverkapaciteten i ett av företagets egna datacenter skulle öka med över 50 %.

Beräkningssimulatorn ska användas för att beräkna perfekt stansning av förpackningar utifrån alla nödvändiga parametrar för att uppnå den perfekta förpackningslösningen för hållbar förvaring av livsmedel. Tidigare gjordes mycket av det här jobbet manuellt med fysiska tester. Med en simulator kan både tid, material och därmed kostnader besparas.

Projektansvariga Carina Beckman på Tetra Paks Global Information Management behövde snabbt hitta en lösning för den nödvändiga kylningen av anläggningen.

– Vi satt ned och diskuterade våra behov med Coromatic strax före jul och fem månader senare är allt installerat och klart, berättar Carina.

Lösningen som Coromatic levererade är ett så kallat Hot Aisle Containment System, som är en kubkonstruktion bestående av väggar, tak, dörrar och kylmaskiner. Genom denna kubkonstruktion separeras effektivt varma och kalla luftströmmar.

Tack vare värmeseparationen effektiviseras kylanläggningen genom ökad kylkapacitet i kylmaskinerna. Lösningen har vidare en rad automatiserade funktioner som underlättar drift och övervakning så att temperaturen alltid är optimal.

 

 

TetraPak case study - Coromatic

 

 

Hållbart med fjärrkyla

Tetra Paks datacenter i Lund är sedan tidigare anslutna till det lokala nätet för fjärrkyla och fjärrvärme. En smart och energieffektiv lösning där centralt producerad kyla levereras till Tetra Paks datacenter, i stället för att kylan produceras lokalt i datacentret.

I gengäld skickar Tetra Pak tillbaka spillvärmen från sina datacenter till fjärrvärmenätet, och på så sätt bildas ett naturligt kretslopp av värme och kyla med minskade energikostnader som följd. Det nya kylsystemet har också anslutits till samma nät.

– Idag finns alla möjligheter att bygga sitt datacenter utifrån hållbara principer där datacentret inte bara slukar energi, utan faktiskt bidrar till hela kretsloppet av uppvärmning och kyla, säger Carina Beckman.

 

Tydlighet gav effektiv leverans

Att projektet kunde gå från initial brief till färdig leverans på fem månader menar Carina beror på en tydlighet kring vad som förväntades från början:

– Vi var väldigt tydliga med vad vi ville uppnå och Coromatic var lyhörda för detta och våra väldigt tighta tidsramar. De har verkligen levererat på alla våra förväntningar i det här projektet.

Men för att lyckas med ett snabbt installationsprojekt av den här storleken krävs både noggrann planering och tydlig kommunikation. Carina summerar sina bästa råd för att lyckas med ett projekt där tidshorisonten är snäv:

Inventera behoven ordentligt; ju mer du vet desto snabbare går det.

Viktigt att specificera vad kyllösningen ska användas för och vilken yta som finns disponibel.

Se till att ta en tät och bra dialog med leverantören, så att båda har samma bild och förväntningar i projektet.