Lagen om energikartläggning i stora företag, hur påverkas vi i Sverige?

2014 antog Sverige Lagen om Energikartläggning i stora företag (EKL) som följde på EU’s Energy Efficiency Directive (EED) med syfte är att främja förbättrad energieffektivitet i stora bolag. Genomförs kartläggningen på det sätt som är tänkt kommer svenska företag, förutom att förbättra sin energianvändning, att spara pengar på de identifierade energibesparande åtgärderna.

Bolag (koncerner eller enskilda) som räknas som stora och som därför berörs är de som

  • sysselsätter minst 250 personer och
  • har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Vid första anblicken kan det alltså se ut som att svenska bolag som hamnar under dessa gränser inte omfattas. Det är dock inte riktigt så enkelt. Den svenska tolkningen av antalet anställda, omsättning och balansomslutning skall göras på koncernnivå. Det innebär att ett mindre bolag i Sverige, som ägs av eller äger ett större bolag inom eller utanför EU räknas som stort på grund av sina ägarförhållanden.

Storleken på ägarandelarna i det svenska bolaget spelar också in här. Energimyndigheten har publicerat ett antal vägledningar kring den svenska lagen, bland annat en som illustrerar hur man skall räkna ut om man är ett stort bolag och därmed omfattas av lagen.

Rapporteringstiden förlängs till den 29:e januari 2016

Steg ett i kartläggningen innebär att företag senast den 29 januari 2016 ska ha rapporterat in till Energimyndigheten om verksamheten omfattas av lagen och hur man planerar att genomföra energikartläggningen.

Rapportering Q1, 2017

Steg två innehåller genomförande och rapportering av själva energikartläggningen. Denna rapportering ska ske senast under första kvartalet 2017.

Varför Coromatic?

Enligt energimyndigheten skall energikartläggningen genomföras av personer med särskild kompetens och ska ge en representativ bild av företagets energianvändning. Coromatic har god erfarenhet av motsvarande typer av kartläggningsarbeten hos ett stort antal kunder och kan påvisa stora möjligheter till kostnadsbesparingar i de granskningar vi gör. Våra konsulter har både projektledningsbakgrund och energibesparings- och teknikkunskaper.

För mer information, kontakta oss gärna på info_energi@coromatic.se


Lagen om energikartläggning

Energieffektiviseringsmål till 2020

I Europeiska Unionens (EU) energieffektivitetsdirektiv (EED 2012/27/EU) från 2012 fastställs ett antal bindande åtgärder för att hjälpa EU att nå sitt energieffektiviseringsmål till 2020. Detta ligger på tjugo procents minskning av medlemsstaternas energianvändning.

Alla EU-länder är skyldiga att implementera direktivet och att arbeta för att nyttja sin energi mer effektivt överlag. Ett av avsnitten i EED, artikel 8, behandlar Energibesiktningar i stora företag. Artikel 8 beskriver hur stora företag inom EU måste genomföra energirevisioner och föreslå energibesparande åtgärder om de inte skall drabbas av viten eller andra påföljder från tillsynsmyndigheten i respektive land.

För att implementera direktivets artikel 8 antog Sverige 2014 Lagen om Energikartläggning i stora företag (EKL 2014:266). Den svenska Energimyndigheten (EM) ansvarar för reglering och tillsyn av lagen i Sverige.

Uppfyllandet genomförs i  två steg;

• Den första rapporteringen till EM görs för att verifiera att företaget i fråga omfattas av lagstiftningen.
• Den andra görs när företaget utfört det nödvändiga revisionsarbetet och tagit fram effektiviseringsåtgärder.

Energikartläggningen skall alltså ge svar på hur mycket energi som årligen förbrukas och används för att driva företagets verksamhet.

Energikartläggningen skall också ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som bolaget skall vidta för att sänka energiförbrukningen och öka energieffektiviteten. Genomförs kartläggningen på det sätt som är tänkt skall företag, förutom att förbättra sin energianvändning, alltså kunna spara pengar på de identifierade energibesparande åtgärderna.

Det har dock visat sig svårt att reda ut om man som företag omfattas av lagstiftningen eller inte då implementationen av direktivet skiljer sig åt mellan EUs medlemsländer. Detta gäller både storlekskriterierna för att omfattas av lagen, antal år man som företag kvalat in som stor samt vem eller vilka som kan genomföra den granskning som krävs i respektive land. För att kunna reda ut detta närmare börjar vi med att gå igenom vad som gäller i Sverige.

Svenska bolag med verksamhet utomlands

Om ett svenskt bolag har ägande utomlands eller ägs av ett utländskt bolag måste det, förutom att genomföra granskningen i Sverige, också vara medveten om hur EED implementerats i de andra EU-länder där man har verksamhet. Vissa medlemsstater har gjort samma tolkning som Sverige vad gäller storleksgränserna för att klassas som ett stort företag och vissa har gjort andra tolkningar.

Och/eller-kriterierna har i vissa länder specificerats som eller/och eller till och med eller/eller. Vissa medlemsländer har tolkat storleksgränserna som att de skall vara uppfyllda på koncernivå medan vissa stipulerat att bolaget måste överstiga gränserna inom EU-landet för att räknas som stort. Vilken myndighet som sköter tillsyn av lagen varierar mellan länderna och några medlemsstater har lagt till krav i sin lagstiftning som inte finns i EED. Hur och när rapportering till tillsynsmyndigheten skall göras skiljer sig åt mellan länderna.

Det finns också ett fåtal länder inom EU som ännu inte implementerat direktivet i lokal lag. Ytterligare länder stipulerar att storlekskriterierna skall vara uppfyllda över tid för att ett bolag skall omfattas av lagen.

Det här innebär att bolag med verksamhet i flertalet länder i den Europeiska Unionen antingen bör ta kontakt med tillsynsmyndigheten i respektive land för att reda ut vad som gäller eller kontakta en rådgivare/certifierad energikartläggare som kan hjälpa till att reda ut begreppen.

Granskningskriterier i Sverige

I Sverige skall energikartläggningen genomföras av en person med särskild kompetens – en certifierad energikartläggare. Om företaget som skall genomföra granskningen har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem som innehåller en energikartläggningsdel som uppfyller lagens krav så kan energikartläggningen göras inom ramen för detta system och av personal på företaget som uppfyller de kompetenskrav som lagen ställer. Mer information om detta och om certifierade energikartläggare finns på energimyndighetens hemsida.

Coromatics EED-checklista – vad behöver ditt företag göra?

Underlåtelse att följa lagen om energikartläggning i stora företag leder i Sverige till påföljder som bestäms som en procentandel av företagets omsättning under en viss period. Coromatic rekommenderar bolag som bedriver företagsverksamhet i Sverige och/eller något annat EU land och misstänker att man omfattas av kriterierna för ett stort företag är att ta reda på:

• vilken tillsynsmyndigheten är i det aktuella EU-landet
• tolkningen av storlekskriterierna för att räknas som ett stort företag i de land där man har verksamhet
• hur en energikartläggning skall genomföras för att anses ha gjorts i enlighet med lag
• hur/om energikartläggningen skall rapporteras till tillsynsmyndigheten, samt
• Vilka deadlines för inrapportering till tillsynsmyndigheten som gäller i varje EU land