Strategi och utveckling av anläggningar

Coromatic hjälper strategi och utveckling av anläggningar, dvs, knyta ihop affärsmålen med utformningen av infrastrukturen. Det kan gälla nybyggnation såväl som en portfölj av befintliga anläggningar. Affärskraven och valda strategier ska samspela och bilda ett fundament för verksamheten. Coromatic kan också bistå med konsekvensutredningar och analyser vid strategiförändringar. För att skapa en helhetsbild i beslutsunderlaget behövs kunskap om relevanta kostnader och risker som behöver vägas in i kalkylen.

Erfarenhet av tusentals verksamhetskritiska anläggningar

Coromatic har erfarenhet av tusentals verksamhetskritiska anläggningar och hur de kan byggas, utvecklas och förvaltas på bästa sätt. Förutom att tillhandahålla en avbrottsfri funktion ska trygghet skapas i att anläggningen under lång tid kan leverera ett hållbart resultat, inte minst i form av minsta möjliga energi- och miljöpåverkan.

Framtagande av business case

Investeringar i verksamhetskritiska anläggningar kräver lämpliga ekonomiska beräkningar som underlag för sunda affärsbeslut. De business case som tas fram av Coromatic ligger i linje med era affärsmål och gör det möjligt för ledningen att bedöma dessa på samma grund som övriga investeringar.

DC Strategi & Placering

Dagens möjligheter till hybrid IT-infrastruktur bestående av molntjänster, co-location samt egna anläggningar gör att utredningar och beslut är komplicerade. Coromatic har kunskap och erfarenhet av dessa alternativ och kan bistå med strategisk rådgivning.

Investeringar i kritiska anläggningar har stor betydelse för verksamhetens robusthet och tålighet. De kan också innebära stor påverkan på externa intressenter såsom ägare, kunder och marknaden. Coromatic gör globala urval och bedömningar av anläggningar (site selection) samtidigt som vi självklart skyddar kundernas intressen, identitet och iakttar sekretess där så krävs.

Flytt av operativ drift (outsourcing)

En flytt eller övertagande av anläggningsdrift kan handla om outsourcing, insourcing eller byte av tjänsteleverantör. Coromatic planlägger, genomför och kvalitetssäkrar flytt eller övertagande genom att beakta områden som flytt av personal, tillgångar, gränsdragningslista, integrering av kunder i processen, roller och ansvar samt dokumentation.

Site Portfolio Management

Portföljhantering av verksamhetskritiska anläggningar kräver en fullständig bild av hur viktiga anläggningarna är för verksamheten, vilka investeringar och avyttring av tillgångar som görs, energieffektivitet, ekonomiska och tekniska driftresultat samt hur motståndskraftiga anläggningarna är.

Den portföljansvariga säkerställer att portföljen har en balanserad mix för att förverkliga ledningens mål genom att anpassa dem till relevanta intressenter. Dessa intressenter är vanligen aktörer som IT, RE (Real Estate) och FM (Facility Management).

Strategi för energi & miljöförbättringar

För att skapa en hållbar och långsiktig verksamhet krävs såväl energikartläggning som energieffektivisering och t.ex. energiåtervinning. Nyckeltal (KPI) avseende energianvändningen är ett enkelt sätt att få kontroll på förbrukning. Övervakning av energiförbrukningen ger ledningen en grund för att utvärdera, analysera och optimera genom datainsamling.

Det finns flera olika nyckeltal för att mäta energieffektivitet och miljöpåverkan. PUE (Power Usage Effectiveness, effektivitet vid användning av el), WUE (Water Usage Effectiveness, effektivitet vid användning av vatten) eller CUE (Carbon Usage Effectiveness, effektivitet vid användning av koldioxid). Vår utgångspunkt är den totala energianvändningen för verksamhetens drift där vi identifierar kostnadsdrivande faktorer och optimeringsmöjligheter snarare än att välja ut ett enskilt nyckeltal på förhand.

Om vi måste välja ett enda nyckeltal är det NZE (Net Zero Energy Efficiency, nollenergieffektivitet), ett nyckeltal som beaktar alla energiflöden i verksamheten. Med vår strategi får ni ett tydligt business case som säkerställer relevanta åtgärder och ger mätbara nyckeltal för att sänka energikostnaderna. Coromatic stöder Europeiska unionens Code of Conduct för datacenter och har hjälpt kunder att bli certifierade enligt denna.


Kontakta oss

Samtycke