Uppdaterad information med anledning av Corona Covid-19

Vårt agerande hittills: 

  • Vi genomför kontinuerliga riskbedömningar. Lokala beredskapsgrupper inom respektive region är initierade och rapporterar till den centrala beredskapsgruppen.
  • Vi har kontakt med våra leverantörer för att identifiera risker i leverantörsflödet för att i möjligaste mån ta höjd för eventuella störningar.
  • Arbete hos våra kunder ska utföras som vanligt, men onödig fysisk kontakt ska undvikas i möjligaste mån.
  • Övriga externa möten ska genomförs som planerat men fysiska möten ersätts om det är möjligt till digitala möten.
  • Som ett led i att dämpa risken för smittspridning så ombeds medarbetare inom Coromatic att jobba hemifrån om det är möjligt och samtliga interna möten sker digitalt.
  • Den personal från Coromatic som ni möter är friska och symtomfria och har fått instruktioner i hur de ska uppträda för att begränsa risken för smittspridning.

Då coronaviruset får en allt större spridning samt att både EU och Världshälsoorganisationen WHO har rekommenderat höjd krisberedskap har vi på Coromatic aktiverat vår egen krisledning samt vidtar några omedelbara åtgärder. Detta för att säkerställa en trygg arbetsplats för våra medarbetare samt kontinuerlig drift och underhåll av våra kunders verksamhetskritiska infrastruktur.

Vi har kontakt med våra leverantörer för att identifiera risker i leverantörsflödet för att i möjligaste mån ta höjd för eventuella störningar.

Då vi värnar om våra kunder uppmanar vi er att se över hur er verksamhetskritiska infrastruktur skulle kunna påverkas och vad som kan göras för att förebygga eventuella störningar i er verksamhet. Vi rekommenderar er även att se över ert reservdelslager för att säkerställa er verksamhet.

Reseriktlinjer

Detta gäller för tjänsteresor

Coromatics riktlinjer är att vi inte gör några onödiga resor, varken i Sverige eller utomlands. Däremot utför vi de tjänsteresor som behövs för att fullfölja vårt uppdrag, oavsett om det är resor inom landet eller utomlands.

För att begränsa smittspridningen, ber vi alla att ta del av och följa myndigheternas rekommendationer även gällande privata resor.

Information till kunder och leverantörer

Uppdaterad information till kunder och leverantörer kommuniceras via vår hemsida och emailutskick.

Vi förväntar oss att våra leverantörer, entreprenörer, konsulter och andra externa partners som arbetar på Coromatics arbetsplatser eller kontor följer Coromatics riktlinjer för våra medarbetare som beskrivs nedan:

Källor för information

I dessa tider är det viktigt att vi får tillgång till rätt information i rätt tid.

Nedan källor använder för informationsinhämtning för internt bruk i organisationen samt i kommunikation med våra intressenter.

Folkhälsomyndigheten

MSB

1177