Investeringarna i digital infrastruktur ökar men inte riskmedvetenheten

För femte året i rad presenterar idag Coromatic resultatet av sin undersökning hur ansvariga för datacenter och annan kritisk infrastruktur prioriterar säkerhet och riskhantering. Trots att de ansvariga anger att ett driftstopp är mer förödande än någonsin tidigare och snabbt ger mycket negativa konsekvenser för företagen, så är riskanalyser av den digitala infrastrukturen ett område som ledningen varken prioriterar eller lägger resurser på enligt undersökningen. Detta samtidigt som de totala investeringarna i infrastrukturen ökar.

 – Att ledningen ignorerar de enorma affärsrisker som ett avbrott i den digital infrastrukturen för med sig är inte ansvarsfullt agerat, varken gentemot kunder, anställda, aktieägare eller samhället i stort. Jag vill skicka en kraftfull signal till ledningen på Sveriges företag att lyssna på de insikter som de ansvariga för er digitala infrastruktur ger er och arbeta strategiskt för att öka kontrollen, säger Göran Egnell, senior säkerhetsexpert och ansvarig för rådgivningstjänster på Coromatic.

Av de ansvariga cheferna för datacenter och annan kritisk infrastruktur angav var tredje att ett avbrott skulle leda till att hela företagets verksamhet riskerades och nästan varannan angav att det skulle ha en mycket stor påverkan på företagets affärer. Sammantaget en mycket stor majoritet med närmare 80 procentandelar som angav något av alternativen. Tiden företaget skulle överleva vid ett avbrott blir allt kortare, 19 procent kan inte driva verksamheten ens en sekund utan access till infrastrukturen (jämfört 16 procent förra året) och för 60 procent är smärtgränsen minuter eller någon timme.

I kontrast till detta ska ställas att ansvariga chefer för datacenter och liknande infrastruktur inte får de resurser som de behöver för att genomföra riskanalyser. Hela 30 procent angav detta som det största hindret för att genomföra dessa strategiskt viktiga analyser, följt av 20 procent som anser att deras ledning inte prioriterar frågan.

– Jämfört med tidigare år som vi genomfört samma undersökning kan vi se att de som anser att ett avbrott riskerar hela eller delar av verksamheten ökar och tiden som företaget kan fortsätta sin verksamhet blir hela tiden kortare. Det kan naturligtvis förklaras av att snabbhet och tillgänglighet hela tiden blir viktigare i takt med den fortsatta digitaliseringen. Det borde räcka för att sätta tryck på den högsta ledningen att prioritera frågan, säger Göran Egnell.

Undersökningen visar samtidigt att investeringar i datacenter och annan kritisk digital infrastruktur kommer att öka under kommande två år. Hela 57 procent anger att de kommer att öka investeringarna med 5-15 procent eller mer jämfört med 29 procent som kommer att ha en liknande investeringsbudget som idag. Det som driver investeringar i infrastrukturen kan delas in i tre lika stora områden; prestandaförbättringar, kostnadsreducering och riskminimering. Förvånansvärt var det endast 6 procent som angav hållbarhet som den primära drivkraften för investeringar och området beskrivs som en av flera viktiga faktorer när beslut om nya investeringar fattas. Endast tre procent angav det som avgörande.

Om Undersökningen
Undersökningen genomfördes online med hjälp av undersökningsbolaget Mistat under perioden maj-juni 2019. Över 260 ansvariga för datacenter och annan kritisk infrastruktur på stora och medelstora företag i Norden inom alla branscher svarade. Respondenterna hade chefspositioner inom IT, fastighetsskötsel, ekonomi eller annat.

För mer information, kontakta:

Göran Egnell, Head of Advisory på Coromatic

Tel: 0708 54 52 72

goran.egnell@coromatic.com

www.coromatic.se

Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande.  Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.

Coromatic har mer än 500 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON koncernen.